Головна Сьогодні

Мемуари майора Прищика: "У великій родині ноу клац-клац"

Солдатська столова підтверджує теорію Дарвіна, що виживає найсильніший

Післяпольовихзанятьсолдатичистиличоботиімилируки.Вказарміпанувалозбудження-наближавсяобід-екваторсолдатськогодня.Бо, яквлучнозауваживстаршинаНалівач:"Солдатдообідубореться зголодом,апісляобіду зісном".

Обідвармії,як,втім,і всі іншіритуали,починається з шикуваннябіляказарми.Переконавшись,що всі, хтоповиненбутинагодований,стоятьвстрою,підрозділнаправляєтьсядо їдальні.А якийритуалбезпісні?Тому шляхдо їдальніі назадзавждисупроводжуєтьсястройовимкрокомібравимсолдатськимревомакапела.До словасказати,істинніцінителістройовоїпісніікрокуз числаофіцерськогоскладувідзначають зниженнявокальнихздібностейім'язовоготонусунижніхкінцівоку солдатівпісляобіду.Щостаршинитежповністюпідтверджують.

Пропускназдатність дверейїдальнідозволяєпроникативсередину,не знижуючитемпуруху.Алепромарширувавшидо храмубездонногосолдатськогочерева,підрозділишикуютьсявживу чергуі чекають.Навходістрогопильнуєфельдшермедичноїслужбиполку,одягненийвбілийхалаті зеленумедичнусумкузчервонимхрестом.Фельдшерстрогий ібезкомпромісний.Вінстежитьзачистотоюсолдатськихпальців.Іпроходять повзньогозпростягнутимирукамивколонупо одномусолдатам,якмантру,повторюєулюбленуприказку:"Чистішеруки-твердішекал!".Бобудь-якаармія-організаціячоловіча тагруба,ініжнрстівній нетерплять.Солдат, уяких,на думкуфельдшера,з-піднігтівднямиповинназійтиредиска,вінвідправляєдо рукомийника.Солдати, якідопущенідо прийомуїжі,підходятьдо столів,сервірованимидвомабачкамиз першою ідругоюстравами,тарілкоюсалату,чайникомзкомпотоміложками.Підходятьічекають,проявляючистійкістьівитримку,боварміїнавітьзастілсідаютьпокоманді.Та йвзагалі головатамне дуже потрібна.Хіба щодляносіннякаскиабокашкети,що багатьом,втім,не заважаєдослужитисянавітьдовисокої посадиначальникаГенеральногоштабу,атоіміністраоборони.

ПетяНееловпотрапивзастілдо рядовихКлема,ДрапсаіДідка.Циххлопціввінзовсім не знав,такякбуквальнонадругому тижніслужбизприступомапендицитупотрапиввгоспітальітамжеприйнявприсягупрямоналіжку.Годуваливгоспіталіне таксмачно,як вдома,алеіголоднимніхто не був,амаминіприїздизаповнюваливакуумвживотівзагалідо відмови.І ось першийобідвновійкомпанії.Петявийнявз-запазухипакетздомашнімисмаколиками, які нез'їденимивгоспіталі.Колегипо столупильноподивилисянапакет,аленайоговмістособливо нерозраховували.

-Сідай,до роздачіїжіприступити!-скомандувавстаршинаНаливач.

Всісіли.РядовийДідоквзявополоникіпочерзіпочавнасипатиз бачкарубіновийборщ.

ЗасусіднімстоломсидівзамкомвзводусержантНебаба.Петяподумав,щораздолязвелайого зтакоювпливовоюлюдиною,тобуло бправильнопригоститийогочимось смачненьким.Такби мовити, дляналагодження відносин.

- Товаришусержант,хочете?У менетутє!-пробелькотівПетяі,розкрившипакет,продемонструвавбагатствомаминогоменю.

Небабаподививсявпакетіпосміхнувся.Алебратиз пакетунічогоне став.Замістьцього вінпростопідхопивпакетдвомарукамиіцілкомпоставивсобінаколіна:

-Зараздідусьспробуєтвогосидора,боєць.Молодець,хвалю!- ізапустивобидвірукивдомашніпиріжки.Слідомзапиріжкамивбездоннийсержантськийротпішланарізанаковбаса,сирі копченакурячанога.

-Небаба,поділися!Звідкисидор?- пролуналиголосизіншихстолів.

-Налітай,дідусьпригощає!-оголосив вердиктпакетусержант.Пакетпішовпо столахірукам.

Петябувнесказаннорозчарованийтакого повороту.Близькекожномусолдатубажанняподружитисязсержантом,позбавилойогодомашніхрадостей.Авцей часзастоломвідбувалисядивовижніречі.Інате були причини.Роздачаїжівармії- справа делікатна.Покладешсобіявнобільше,будешпідданийгонінням.Покладешменше -самсебеобділив.Томусутьроботироздавальниказводитьсядо того,щобвсі булизадоволені.Аджекожензастоломраз на чотири дніопинявсявцій ролі,атому мігпомститисяза образу.

РоздававдовготелесийДрапс, схожийнапохмурогодятла.Керуючиополоникомраз на чотири дні,він постійнозмінювавтехнікуроздачі.СьогодніпідступнийДрапсзновупішовнахитрість- першомунасипавКлему,потімДідкуі лишепотім собі.І що взагаліне піддавалосярозумінню-насипавсобі менше,ніж якбивесь вмістбачкабуломайданчиках недрапсовою,аБожоїрукою!Дімонстр,як інодіназиваврядовогоКлемДрапс,бо відприродидо надходженняварміютогозвалипростоДіма,інтуїтивновідчувпідступ,алеголоді бажанняз'їстиякомога більшезмушувалийого працюватиложкою,а нерозумом.

НезачувобмануіДідок,застільнатактикаякого тежбулапо-своємуунікальною.Дідокзавждиналягавнахліб і докінця першогоблюдавстигавзнищитиполовинуйогобоєзапасунастолі.Ащевінзавжди мавприсобіпарусухариків,якимивперіодміжобідомівечереюпідтримувавлояльністьрештиспівтрапезниківдо свогопотворноїзастільноїповедінки.

Іраптом,колижадібнарукаДідкапотягнуласядо черговогошматкабілогоапетитногохліба,хитрістьсуперникарозкриласяйомутаксамо швидко,як миттєвозакінчивсясолдатськийборщвтарілціпідступногоДрапса.РядовийДрапспершимдістався добачказ гречаноюкашею!

new_image2_24
new_image2_24

До солдатів,у якихпіднігтямиросларедиска,фельдшерне знавпощади.

ДляДімонстраце бувудар!Провернутитакуаферу!Умисновідмовитисявідборщу,щобпершомувзяти "чесну"третинугречки.

"Навітьважко уявити,нащоздатна ця людина.Якапідступність!" -  езсилорозмірковувавДімонстр.Але робитибуло нічого -бачокзгречкою,над якоюпіднімавсяпар,вжеперебувавврукахконкурента.Щоб уникнути іншихсюрпризівДідка,Дімонстрвприпадкураптовогоосяяннянахиливсядо тарілкиівипивборщзалпом,не залишившиіншимні найменшогошансудістатисядо бачказкашеюпопередусебе.

ВцеймоментіПетинатравмованапостгоспітальнасвідомістьприйшла  до тями.Донього дійшло,щопакетвжене повернути,асусідипо столунаввипередкикінчаютькашу,покивін тількиприступаєдо борщу.

-Пацани,ви менізалиштехоч трохи,атоязовсімнічого неїв,-Неєловзвернувсядо колективустолу.

-У тебежбувсидорз домашнімхавчиком?-відреагувавКлемаз благороднимобуреннямвголосіінаївнимздивуваннямвочах.

-Хтозсидоромприйшов,томусолдатськийобідне потрібен!-підтримавйогоДрапс.

-Таквижсамі бачили,Небабавсезабрав іроздавдрузям.

- Тинадідусяне жени.Нащо віддаввесьпакет?Потрібно булоспочаткувідкластисобі!- порадивДрапс.-Поки титампо госпіталяхшарілся, нассержантодному правилунавчив.У великій сім'їособою,ноуклац,клац!

"Закінчитиприйомїжі!"-раптомпролунавголосротногостаршинипрапорщикаНалівача.
ІтутНеєловаохопилощось, щоу самогойоговикликалопотімподивподібне тому,щовипробувавНьютон,колинаголовуйомувпалояблуко.Солідненаливаєвське"Закінчитиприйом!",єхиднедрапсівське:"Ноуклац,клац!"Змішалосяз виниклоюнізвідки-мовби зіспорожнілогобачказгречкою-червоноюфізіономієютатуся, що залишивсявдома,і йогобатьківськоюнастановоюнапроводах:"Яксебепоставиш,такіслужитибудеш!"

ІНеєлов,чоговід нього ніхто неочікував,схопившись,насунувбачокпрямонаголовуДрапсу, який єхидно посміхався:

-Клац-клац!-випаливвін.-Це,щоб тебекулі небрали.Замістькаски!

Черезп'ятьхвилин,розтягнутімогутньою рукоюпрапорщикаНалівачаврізнобіч,ДрапсіНеєловпредставлялисобоюжалюгіднеі абсолютнонестатутневидовище.Вподертійформі, зчервонимипом'ятимивухами,що лежаличерезвтягнутівплечіголовимайженапогонах,обидвавонипихкали,немовпройшлисмугуперешкод.Драпстепер ще більшенагадувавдятла.Затев зовнішностіНеєловапрорізалосянавіть щосьорлине.

-Хорошийсолдатбуде,-видихнувзахеканийНаливач.-Не встигз госпіталюприбути,авженагауптвахтупроситься!

Ітут жеоскаливсянаНебабу:

-Атикудидивишся,сержанте?Ужезастолому тебеу взводіб'ються.Щеразтакепобачу,личкиразом зішку-роюздеру!

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
Читайте Segodnya.ua у Google News
Джерело: Сьогодні

Новини партнерів

Популярні статті

Новини партнерів

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти