Головна Сьогодні

Вчимося онлайн: від IT і фінансів до криміналістики і геодізайна

"Сегодня" зібрала посилання на головні навчальні майданчики Інтернету

Те,щосучасній освітізанадтотісновуніверситетськихаудиторіях,у світовихвузахзрозуміливжедавно.Іпідлаштувалисистемунавчання студентівпідмодучасу,перевівшиїївсвітову мережу.Врезультатізаостаннікількароків мільйонилюдейзмоглипройтионлайн-курсивідпровіднихвишів світу-Гарвардського,Берклі,Массачусетського.

Дисципліндлявивченнянаонлайн-курсах- сотні.Багатоз них безкоштовні,заіншітребазаплатити -гроші,втім,цілкомпідйомні.

Крімшансувивчатинові предмети,онлайн-студентзаодноіпідтягуєанглійську.Справав тому,що більшістькурсів- англійською мовою.Є й ті,щопереведенінаросійську або українську,алеїх нетакбагато.

Втім,українськівузинамагаються невідставати.Минулої осені,наприклад,КНУім.Шевченкозапустивпершівкраїнібезкоштовніонлайнкурси.АплатнідистанційніпрограмивУкраїнііснуютьвжене першийрік."Сегодня"розбираласяу всіхнюансахосвітинавідстані
.

Універсальний навчальний проект

Одназ найпопулярніших іуніверсальнихміжнароднихмайданчиківдляонлайн-освіти — Coursera. Тамзібранінавчальніпрограмиз усіх наук: технічним,суспільних, гуманітарних тощо.Найближчим часомнасайті можнабудепройтикурси"Короткаісторіялюдства","Змінаклімату","Введеннявкриміналістику","Введеннявакустику","Геодізайн","Архітектуравеб-додатків","Вищахімія" таін.

Всікурсипроводяться англійською мовою,алеу деяких -наприклад,з лідерства,економіки, фінансів- єросійськомовнаверсія.Причомупередбаченідваформату-або повнийголосовийпереклад,або тількисубтитри.Є також кількакурсівз українськимисубтитрами
.

ЗА ДАТАМИ.Одназ незручностейплатформи-курсиприв'язанідо дат.Тому,якщовамсподобаласяпрограма,потрібнозаписатися іпочекатипочатку навчання.Втім,розробникиврахувалипобажаннястудентів,інасайтівжеє кількакурсів,які доступніпостійно.

Програмикурсіврозбитіпо тижнях.Виглядаєце приблизнотак:затиждень требапрослухатипевну кількістьлекцій,виконатипрактичне завдання(їходин у одногоперевіряютьстуденти) ітест(перевіряєтьсяавтоматичнокомп'ютером).Навчанняприцьому займає4-5годин на тиждень,аодинкурстриває від6 до14тижнів.

Якщовинаберетепотрібну кількістьбалівзатести,завдання тощо,вамнаелектронкувишлютьсертифікатпро проходженнякурсу.Особливого юридичноговагивонине мають,алевразі пошукуроботи можутьстатидодатковимплюсомвочахроботодавця
.

_01
_01

Курси для айтішників

Одинз кращихтехнічнихвузів світу-Массачусетськийтехнологічнийінститут-виклавонлайнвідеозаписи лекційсвоїхпрофесорів.Вони доситьвеликі- по40хвилин.Крімвідео, на одному з сайтівінституту MIT Open Coursware зібраніконспектицихлекційта онлайн-підручники.У кожномукурсірозписано,вякому порядкупотрібно дивитися,читати,виконуватитестові завдання,івсеце багатствопостійнознаходитьсяу відкритомудоступі.Крімтого,наMIT Open Courswareможназнайтикурсиз економіки,біології,мистецтву,мовамтощо.

ЩеодиносвітнійIT-проект
Code School — пропонуєонлайн-курсиз програмування.З ними,наприклад,можнаосвоїтимови програмуванняJava scriptтаRuby.Частинакурсівбезкоштовна,частина ні-потрібноплатитипо29доларівна місяць.Довжинакурсу можебутирізною -відкількох тижнів докількохмісяців.В такому випадкуученьсамвирішує,колизавершити навчання.

НавчальніIT-курсиможнатакожзнайтинаміжнародній освітнійплатформі
Udacity. ПрограмирозробляютьпрактикипровіднихIT-компаній світу.Навчанняплатне-150доларівна місяць.Втім,длябагатьохпрограмє можливістьбезкоштовногодоступуперші14днів.Найстараннішіучні,якіпройдутькількакурсівіуспішно складутьіспити,зможутьотриматитакзвану"нано-ступінь"- вонавідкриваєможливості працевлаштування.Справав тому,щоUdacityвзаємодієзкомпаніями-роботодавцямиповсьому світу,і у партнерівпроектує доступдо базикращих студентів.

edX — платформабезкоштовна.Нанійзібрано безлічкурсіввід кращихуніверситетівсвіту:Берклі,ГарвардськогоМассачусетськоготехнологічногоінституту.Програмивосновномутехнічної таIT-спрямованості,алеє йгуманітарні.Навчання можетривати від6 до24тижнів.

Всі зазначенікурсипроходятьлише англійською мовою
.

prog_1__
prog_1__

Більшість курсів безкоштовні.

ГромадськіпроективУкраїні

Недавнопочавдіятиукраїнський соціальнийпроект "Академіянавичок". Він пропонуєкурсиз розвитку "м'яких навичок".Що це?"Це,наприклад, умінняуправлятисвоїм часом,презентуватисебенаспівбесідізроботодавцемабо спілкуватисявколективі,фінансоваграмотність,-пояснюєСтаніславКуценко,головаУкраїнської студентської спілкитаспівавторакадемії.-Всеце важливо,щобзнайтихорошу роботу,просуватисяпо кар'єрнихсходахабобудуватиуспішнийбізнес".

Новийпроектпідтримує Міністерствоосвіти інаукиУкраїни."У вишах не завждиє часдлятого,щобнавчити хлопцівтакимречам,-кажеОльгаБогініч,фахівецьдепартаментувищої освітиМОН.-Томуі з'явилася можливістьпідвищитисвоюсоціальнузначимістьза допомогою навчанняонлайн".

Щобпочати навчання,достатньозареєструватисянасайті івибрати мету.Зараздоступнатількиодна:"Знайтироботу",аврозробці-ціліпоособистої фінансовоїграмотності,написання бізнес-плану,відкриттюстартапу.За доступноюзаразцілісайтпропонує5навчальнихкурсівівцілому 20лекцій.Кожнайдедо 10хвилин,післянеїслухачачекаєтест.Лекції татестибезкоштовні і доступнівбудь-який час
.

_1___21
_1___21

Кар'єра.Проектнавчить,яксподобатисяроботодавцю.

З НОВИМИЗНАННЯМИ-НАРОБОТУ."З одногобоку,це- майданчикдлянавчання,з іншого -соціальна мережадляосвіченої молоді,аз третього -інструментдляпошукуроботи,-каже МаріяБогуслав,координаторпроекту.- Миспівпрацюємозкомпаніями-роботодавцями,якімаютьдоступдо базиучасниківпроекту.Всікористувачі сайтурейтингуютьсяза єдинимключовомукритерію -тягадо самовдосконалення. Що більшелекційітестівти пройшов,товищеопинишсяврейтинговій таблиці.Такимчином,hr-менеджериможутьпомітитикращих,найосвіченішихслухачів".

Роботодавцітакожможутькористуватисяформоюпошуку, якадозволяєвідібратикандидатівза місцем проживанняабо спеціальності."Студентиікадровикичастоговорятьнарізнихмовах,-говоритьВладленСисун,координаторЄвропейського проекту" РозвитокпрофесійнихкомпетенційфахівцівУкраїни".

Ранішевважалося:якщо ти добревчишсявуніверситеті -знайдешхорошу роботу.Багато студентівдосірозраховуютьнасвійдиплом,алецей соціальнийліфтвжене працює.Головнийтренд,який сьогодніспостерігаєтьсянаринкупраці- одногодипломанедостатньо,аджевін не дозволяєвипускникувиділитисянатліконкурентів.Потрібно докластибагатосил,проявившитісамі м'якінавички".

Крім курсівдлярозвиткум'яких навичок,організаторипроектупрагнутьтакожзапропонуватипрограми професійногоросту."Насайті є розділ "Амбасади" - тамвикладаютьсявідео-лекціївикладачіввузів,-розповідаєМаріяБогуслав.-Покищоминалагодили співпрацюз трьомауніверситетами:Європейським,КПІ таДержавноїподатковоїакадемією.До кінця цього рокумиплануємовідкритипредставництва30найкрупнішихуніверситетів.Длявузівце можливістьпоказатисвоїх кращихвикладачів.Будь-яка людина,втому числіабітурієнт,якийдумає,куди вступати,зможеподивитися цілекціїонлайн.Він нетількиотримаєнові знання,алеі складедумку провиші"
.

ЧЕКАЙТЕ НА ОСІНЬ.Безкоштовнихосвітніхонлайн-майданчиківнайближчим часомвУкраїністане більше."Восенимиплануємозапускатигромадськийпроект,який надаватимеслухачамвідкриті масовіонлайн-курсивідвикладачівКНУім.Шевченка, КПІ таКиєво-Могилянськоїакадемії,-розповів ІванПримаченко,організатор"Університетуонлайн".-Цекурсиуніверситетськогорівняз програмування,історії, фінансового менеджменту.На проходженнякожногопіде приблизно20-30годин.Робоча назвапроекту -"Прометеус".Наприкінцівересня цьогорокувідкриєтьсяреєстраціяслухачів,азапускпершихкурсівзапланованийналистопад".

Курси при наших вишах

ТорікприУніверситетіім.Т.Шевченковідкрилипрограму"Універ-ситетонлайн"(online.knu.Ua).Цебув першийпроектмасовихбезкоштовнихкурсіввУкраїні.Першим іпоки єдинимкурсомстав"Бренд-менеджмент",якийпровелиодинраз.Наданиймоментоголошеньпро нові програминемає.

В ПОЛІТЕХУ.Дистанційнікурсипостійнодіютьпри КПІ. Коштують вони від300 до1200гривень.Курсидопомагаютьпідвищитикомп'ютернуграмотність,освоїтибагато програм.Ще єможливістьвивчатитехнічні,економічні тадеякігуманітарнідисципліни,фізику,математикутахімію.Початикурсможнавбудь-який час."Якщовчитисярегулярно,тозамісяць-півтора можнапройтивеськурс,виконатипрактичнізаняття іздатитестування.Якщовсепройшлоуспішно,мивидаємослухачевісертифікат.СтудентиКПІотримуютьдоступдо курсівбезкоштовно",-розповілинамвУкраїнськомуінститутіінформаційнихтехнологійвосвітіприКПІ.

kpi_1__
kpi_1__

У Київськомунаціональномуторговельно-економічному університетідіє "Центр дистанційного навчання". ОнлайнможнаосвоїтиPowerPoint,Photoshop,CorelDRAWта іншікомп'ютерніпрограми, єінтерактивніпідручники зхіміїта біології.Вартістькурсів- від840до 960гривень.

Щоб статислухачемплатнихонлайн-курсів,потрібнозареєструватисянасайті обраногоуніверситетуівідправитизаявкупоелектроннійпошті.Після цьоговамнадішлютьномеррахунку.Після оплатислухачотримуєпарольдоступудо всіх навчальних матеріалів
.

НА ДОПОМОГУ ВИКЛАДАЧАМ.Длянавчаннявласнихстудентівонлайн-курсивикористовуютьНПУім.Драгоманова,Харківськийнаціональнийуніверситетрадіоелектроніки,Національнийтранспортнийуніверситет,Європейськийуніверситет та іншівузи."Мипідтримуємоонлайн-курсамиденне навчання,-розповідає ВікторКаук,директорцентрутехнологійдистанційної освітиХНУРЕ.-Настаршихкурсахбагато хто вжепочинаютьпрацювати,і вчитисяонлайнїм легше.Крімтого,мипропонуємотакікурсизаочникам".АвХарківськомуполітесі,до слова,крімуніверситетськихкурсіврозробляютьдистанційніпрограмидляучнівсередньоїшколи,які зможутьвикористовувативчителівсвоїй роботі.

Ресурсидлясамонавчання

ПроектамериканськоговикладачаСалманаХана Khan Academyпочинався яксеріявідеоуроківматематики.Заразжеце величезнийресурсіз зручноюнавігацією,якийдозволяєвивчатиалгебру,геометрію,біологію,фізику,хімію,астрономію,історію,економіку, програмуванняі теоріюінформації.Матеріалподанийв обсязі середньоїшколиі першогокурсуколеджувзахоплюючійформі.Насайтіє багатоінтерактивнихвправ,особливовматематичнихрозділах.Проектбезкоштовний,алеангломовний.

Udemyресурсмайжеповністюангломовний:курсівросійськоювкраймало.Більшістьпрограмплатні,ціна – від9 до200доларів.Безкоштовноможнапройтидеякікурсиз фінансів, підприємництва,маркетингу, дизайну,IT, розвиткуособистості,фотографії,психології,мови та літератури.Коженкурсскладається зсеріїкороткихвідеоуроків,є можливістьспілкуватися зтоваришами по навчанню, виконувати завдання.

На сайті OpenLearnможназнайти безліч різнихкурсів-восновномуз гуманітарних дисциплін.Інформаціяподаєтьсявосновномувтекстовомувигляді,але євідео-тааудіовставкі.Длятих,хто незнає англійської,можнапорекомендуватиросійськуплощадкуІнтуїт.Тут єнайрізноманітніші програми:дляпідвищеннякваліфікації,професійноїперепідготовки,отримання першогоі другоговищої освіти.Частинакурсівплатна-за3-місячнийкурспо дизайну,наприклад, доведетьсявикласти16тис.рублів(5,5тис.грн).Є такожкороткібезкоштовніпрограмиз освоєннякомп'ютерів,мовпрограмування,журналістикитощо.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
Читайте Segodnya.ua у Google News
Джерело: Сьогодні

Новини партнерів

Популярні статті

Новини партнерів

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти