Головна Сьогодні

Життя в ЄС: 10 років життя Латвії після "весілля" з Європою

З 2004 року ЄС вклав в Латвію близько 10 млрд євро, але її зовнішній борг – 7,5 млрд євро. Латвійці мають свободу переміщення, але втратили по закордонах до 0,5 млн громадян

Вдалекому 2003 рокусаме словоЄвропанабагатьохпростихлатвійцівсправляломагічнийефект.Латвіюцікавилитриосновні пункти:гроші(Єврофондовіісубсидії),відкриті кордони,вільнийринок і безпека.Причому останнійпунктдлябагатьох,як відкритоговорять лишесьогодні,ставвизначальнимаргументомна користьЄС.Незважаючина тещо Латвіянатоймомент вже булачленомНАТО,великогосхідногосусіда- Росії,боялисятутзавжди.Крімтого,говорячи"так"Європі, багатокерувалисяпринципом"з двохзол...":повнанезалежністьЛатвії- церозкіш,якучистоекономічнодозволити собіми неможемо.Тодіваріантадва:Захід чиСхід.Якщо неЄС,тоРосія.АназаддоРосіїдляпереважноїбільшостілатишівбуло схоже на страшнийсон.Ось і сьогодні,говорячи про питаннябезпекиЛатвії,екс-міністроборониіекс-міністрМЗС,анинідепутатЄвропарламентуАртісПабрікснашому виданнюз гордістюпророкакаже:"От невступилиб тоді,сьогоднімоглибопинитися намісціУкраїни!".

Вступили,віддавшиназагальнонаціональномуреферендумі20 вересня 2003 рокублизько двохтретинголосівза приєднаннядо Європейського союзу.І1 травня 2004Латвіясталаповноправноюкраїною-членомЄвропейськогосоюзу.Протесуперечкипро правильністьтакогокрокувсещетривають."Вумовах,коливЄСвступаливсі країниБалтії,дляЛатвіїзалишатися остороньбуло бпростоекономічнимсамогубством,-впевненийдепутатСеймуБорисЦилевич.-СамажсусідняЛитванасб ізадавила:вона ботримуваладотаціїнаекспорт,ами- ні".

Але єй інша думка."Латвія нетількипрожилаббезЄС,аленавітьпроцвіталаб",-упевненийголовнийредакторпорталуIMHOclub.lvЮрійАлексєєв.-Зовсім необов'язковомаленькій,алеприцьомутранзитній країні,вступатикудись.Можна булобвідміннорозвиватисяівтранзиті,івтранспорті,івлогістиці,івбанківській сфері,як ми іробили протягомпершого десятиліттясвоєї другоїнезалежності.Мицілкоммоглиб не тількижити окремо,алеіпроцвітати,існуючинамежі двохсистем-західноїісхідної,не входячині туди,нісюди.Адже мияксамостійнаекономічнаодиницянеіснуємонітам,нітам.Анастику,наперехресті,вижитиможна".

new_image2_29
new_image2_29

ЦентрРиги, 1993рік.У розвитоккраїни,і в томучислі-транспорту,Євросоюзвклавзадесятьроків10 млрдєвро.

new_image6_07
new_image6_07

2014 рік.Повністюзамінилиміськийгромадськийтранспортідорожнє покриття.

ЩОПРИДБАЛИ?Мрії проєвропейськігрошіпочализбуватисянегайно.Врамкахпрограмиєвропейськогофінансуваннядійсносталинадходитигрошовікошти зЄвропейськогофондурегіональногорозвитку,Європейського соціальногофондута ФондуКохезіі,аще -врамкахдвох громадініціативEQUALіINTERREGіз Європейськогофондурозвиткусільськогогосподарствата Фондурозвиткурибництва.Всьогонаперіодз 2007по 2013рік дляЛатвіїпід всіціпроективиділеноприблизно5,63 млрдєвро.Дляпорівняння:напершомуетапіфінансування(2004-2006роки)Латвіяотрималаіз структурнихфондівЄвропиприблизно1,355 млрдєвро.Всього- понад7 млрдєвро.Асьогоднівженазиваєтьсяцифрав10 млрдєвро.

Причому,яккажутьдеякіексперти,Латвіябере відЄСдалеконе все,щомоглабвзяти.Чиновникитакі ненавчилисявільноорієнтуватисяу всіхрегулах ідирективахєвропейськогозаконодавстваіврезультаті невикористовують можливостіцілогорядуфондів,та йресурсиосвоєнихфондіввикористовуютьдалеконе повністю.Бідалатвійськихполітиків у тому,щовони берутьлише те,щотечесамо в руки,але неприкладаютьзусиль,щоб узяти більше.

Втім,причина, чомуЛатвія"недотискує"ЄС,можебутибільшглибинноюінавітьпсихологічною."Латвія непроситьбільшеіз стійкогокомплексу власноїнеповноцінності.Ми невходиливЄСвстатусірівноправногопартнера,азавждибулинароляхмолодшогоубогогобрата,у якого немаєправаголосу.Скількидали,на те йпогоджуємося",- вважає відомийлатвійськийжурналістЮрійАлексєєв.Він наводить як прикладПольщу,яканасвоїхпоступкахЄСще йвнаварізалишається,вичавлюючиз Європивеличезнікомпенсаціїзакожне своєпослаблення.Нацьому тлідоситьвиправданимиздаютьсярозмовиі про те,що якбиЛатвіявступалавшлюб зЄвропоюне встатусібезпосажницівперіодекономічного спаду,ачерез рік-два,трохизміцнівши,їїголоснаєвропейськомупросторі звучавби більшвагомо.

ЗАРОБІТКИ.Алекрімфактичнихгрошей,якіЄвропавливаєвЛатвію,є гроші,якізаробляютьсянаможливостях,що відкрилисязівступом до ЄС.Простоцифри:післявступувЄСдлясільгосппродукціїз Латвіївідкривсяновий ринок,івжев 2005-муобсяги їїреалізаціївкраїнахЄС зрослина 87% порівняно зпопереднімроком,авпорівнянніз 2003рокомобсяги продажузбільшилисяв 2,8раза.Відразупіслявступу Латвії доЄСщорічнона 20-25%збільшувавсянашекспорт.Правда,імпортпокиперевищуєекспорт.

У 2004 році,колиЛатвіявступалавЄС,вонамала середнійрівень життя,який дорівнює48%відрівняЄвропи."Минуло10років,і середній рівеньЛатвіїза співвідношенням зЄвропоювирісдо 68%,-кажедепутатПабрікс.-Іце завдякиЄСі тим10мільярдам,якібули вкладенівнашуекономіку".Як"безкоштовно" навчаються талікуютьсяПерше десятиліттявЄСдалонепоганийрезультат.ВВПЛатвіївцілому інадушунаселеннявирісв 2,5рази.Однак якщоприцьому враховуватиінфляцію,тоВВПпідріслишенатретину.

Натой же першийпогляд,не можене вразитиприрістсередньоїзарплати.У 2003-му цяцифра неперевищувала200латівнапапері(близько$400).Зараз,за останнімиданимиЦентральногостатистичногоуправління,середнябрутто-зарплатастановить762євро"брудними".Алеі рівеньцінвкраїнізараз зовсімне такий,якбув10-11роківтому.

Якщов 2003році вінбув всьогона7%вище,ніж у 2000 році,тов 2014-му- на 80%.

Найвищимицього року булизарплативтакихгалузях,якфінансиі страхування,інформаційнітакомунікаційнітехнології,енергетикатадержуправління.Найнижчізарплатиотримувалипрацівники готелів,громадського харчуваннята іншихсферобслуговування, освіти,культури,торгівлі,індустріїрозвагі відпочинку.

new_image_27
new_image_27

Добувачі.Латвійцімоглиб більшевиловлюватириби,аледіютьжорсткіквотиЄС.

Переорієнтувавшисьу бік Європи,ринокпрацівЛатвіївпорівнянні з "тоді"і "зараз"вжене демонструєістотнихвідмінностей упоказникахбезробіття.2003 рік -рівень безробіттяколивавсябіля позначки8,5%,зараз -10,8%.І це,кажуть,відміннийрезультат,враховуючи те,щовперіодекономічної кризи,що впаланалатвійську державув 2008році, цейпоказникзашкалювавдо 18%.

Зараз,за відчуттямилатвійців,ринокпраціоживає."Всі, хтохочутьпрацювати,- працюють",-кажутьрижани.Дійсно,хорошіфахівцівЛатвіїзавждиприділі.Вгрупіризику -людибезосвітий особливого бажанняпрацювати,втім,яківбудь-якій країні.

Длябезробітнихіснуєєвропейськапрограмаперенавчання,врамкахякої можнабезкоштовноотримати новуспеціальністьабовивчити іноземнумову.Прицьому покладаєтьсястипендіяблизько 100 євро.Чергизацим "гранітомнауки" доситьвеликі.Скажімо,накурси німецькоїможнапотрапити лишечерезпівроку.

Аосьпроставища освітавЛатвіїаж ніякне безкоштовна.Івдержавнихвузахвонавиявляється часомдорожче,ніжу приватних.Приміром,вЛатвійськомууніверситетірік навчаннянафакультетіекономікиза програмоюбакалавракоштує від1707єврона рік.Найдешевшіфакультети,якправило,-вгалузі педагогічної освіти.Тамможнавивчитися,скажімо,навчителяприродознавстваза1404євровнавчальнийрік.Різницявціні зприватнимивузаминесуттєва.

new_image4_13
new_image4_13

Клініка.Замедицинудоводитьсяплатити.

Алевеличезнийплюс-у студентів єможливістьвиїхатиз обмінувчитисяпрактичновбудь-який європейськийвузнамісяць,напівроку інавітьнарік.Такбагатоі роблять.Іншачастинапростоволіє немотатисятуди-сюди,авідразувступати до університетівАнглії,Німеччини,Данії...Різницявцініневелика,астатусдипломакудибільшвагомий.До тогож у багатьохєвропейськихкраїнах,наприкладвДаніїабо деякихземляхНімеччини, вища освітадлягромадянЄСвзагалібезкоштовна.

Втім,бюджетнімісцяє івлатвійськихальма-матер.Але потрапититуди дужескладно: зазвичайконкурсскладаєпо30-50 чоловікнамісце.

АосьмедицинавЛатвіїбезкоштовна.Правда,прицьомусловосполученнізвичайнийлатвієць,швидше за все, буде сміятися.Аджебезкоштовноможнаотриматимеддопомогулишеекстреногохарактеру,наприкладвикликшвидкоїдопомогипригостромузахворюванні,що вимагаєоперативноговтручання.Вінших же випадках,коли цене питання життяі смерті,требаплатити.І як некрути,простийвізитдо сімейного лікарякоштує якмінімум1,42євро,а відвідуваннялікаря-спеціаліста-4,27євро.Ценазиваєтьсяпацієнтськимвнеском.Ащобпотрапитинатакий "безкоштовний"прийомдо фахівця,доведетьсяпрочекатичергублизькотрьохмісяців.Чи варто говорити,щонайчастішечекатицей часможливості ухворогонемає,і вінйдевприватнуклініку.ВТРАТИ: цукровізаводи, металургіяі дітиСьогодніЛатвіязнаходитьсяна4-му місцівдесятцікраїнЄС,жителіяких маютьнайбільшіборги.Борговізобов'язаннясередньостатистичноголатвійця- близько4000євро.Прицьомузачас"європейськогошлюбу"Латвіяповністюпозбуласявласної промисловостіі виробництва.

У 2006 роцівЄС почалиреформуцукрової галузі,врезультаті якоїбуло закрито всіцукровізаводивЛатвії -трипідприємства,наякихпрацювалопонад300селянськихгосподарствіякі повністюпокриваливнутрішнійринок.Про те,що загибельцукрової галузі- величезнавтратадляЛатвії,згоднівсі.Алеприватніпідприємці,хто колисьвході процесуприватизаціїзумілиприбрати до рукнаціональніпромисловіоб'єкти,саміздалисвоїзаводиіфабрики."Європапропонувалавласникамзаводудваваріанти, аборозвивативиробництвоіконкуруватинаєвропейськомуринку, абоотриматигрошовікомпенсаціївід ЄС ізгорнутилавочку.Власникицукровогобізнесувибралидруге.Тількитеперчомусь,коли мовайдепро крахгалузі,я нечую,щоб цюверсіюрозповідалинарадіоітелебаченні",-зазначивнамекс-міністроборониі нинієвродепутатАртісПабрікс.

new_image5_10
new_image5_10

Завод.Всецукровіпідприємстварозібрані.

Витокипроблемвхарчопромівідходять у1990-ті, коливЛатвіїпроходилаприватизація.Тодібільшістьдержпідприємстввиявилосявприватнихруках,післячого,за законамивільного ринку,булиперепроданііноземцям.У 2008 році найбільшийпивоварнийзаводAldarisпрактичноповністю припинивмісцевевиробництвоі бувпроданий великійміжнароднійкомпаніїCarlsberg.Буквальновцьомуроцізвалилося ієдине великеметалургійневиробництвовкраїнахБалтії-"Лієпайськийметалург", річнийоборотякого був500 млнєвро.П'ятачастина всієїземлівЛатвії,в томучислікращісільськогосподарськіугіддяі 30%лісівтакожопинилисяврукахіноземцівабопідконтрольнихїмструктур.

ДлярибноїпромисловостіЄСвстановлюєквотинавилов,щопризвелодо закриттязаводівізначного скороченняриболовецькогофлоту.Так,в 2014році ЄвросоюздозволитьвиловитиЛатвіїтільки30 тисячтоннкільки,щодостатньо тількидлявнутрішнього ринку.ЗатевРизісталобільше українськихтоварів, у томучислі-винно-горілчанихвиробів,і, зокрема,широкопредставленагорілка"Хортиця",яку сьогодні можнакупитиу 87країнахсвіту.

Головнавтрата- люди.Звідкриттямкордонівлатвійцівмасовому порядкустализалишати країнуівідправлятисяназаробіткидо Європи.Їхалитимчасово,алезалишилисятамназавжди...З моментувступу Латвії доЄСкраїнавтратила третинунаселення:десятьроків томуу насбуло2350000жителів,зараз -1,8 млн.За данимиМЗС,задесятьроків у країнахЄвропиу латвійськихсімейнародилися20 000дітей.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
Читайте Segodnya.ua у Google News
Джерело: Сьогодні

Новини партнерів

Популярні статті

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти