Головна Сьогодні

Кіра Муратова: "Герман жартував "Коли-небудь Одесу перейменують в Муратовку"

Відомий український режисер в ексклюзивному інтерв'ю "Сегодня" розповіла, чому більше не хоче знімати кіно, за роботою яких сучасних режисерів стежить, про пам'ятник на свою честь і про те, як мало хвалила Богдана Ступку на зйомках

Напередоднірозмови зКіроюГеоргіївноюяне спалавсюніч:умовитихоча бнапівгодинне спілкуванняживу легендунашого часубулонадзвичайноскладно.У хідйшлиі прохання,іаргументи на зразок"я вирослана вашихфільмах",ізапевнення в тому,що я всьогопаруднівпроведу вОдесі."Цепростовипадковість,щояпогодиласявамдати інтерв'ю.Ваша наполегливістьменевоістинуздивувала,якщо несказати більше",- сказалаМуратованапорозі своєїодеськоїквартири,зустрічаючимене разомз чоловіком іспівавтором-художникомісценаристомЄвгеномГолубенко.
- КіроГеоргіївно, у вашому фільмі"Вічне повернення" постійно повторюютьсядіалогирізних героїв.Ви самідозволяєте собіповторюватися?
- Так,я в усьомуповторююсь.По-моєму,як і всі,хтодумаєіноді,щотворитьщосьнове.Авзагаліязадоволена тим,щояроблю.Інапевно,мої фільмиподобаютьсябільше мені,ніж іншимглядачам(сміється).У мене взагалі єабстрактнамрія:зробитиніме кіно.Це те,що для менеабсолютнонедосяжне,аджевмоїхфільмахзавжди дуже багаторозмовляють.
- Напередодніінтерв'ю вимене попередили, щополітичні питанняобговорювати нехочете.
-ЗарадиБога!Говоріть,про щохочете, якщояна щось незахочувідповідати,явампро цескажупрямо.
-Добре. Як видумаєте, чи маютьрежисериправовже зараззніматиігровекіно проЄвромайдан?
-Якщохороше кіно,точому бі ні?Хоча,звичайно,часуминуло щезовсім мало,ранине загоїлися,і більше того,війнащене закінчилася.Хоча мені здається,що вона ніколине закінчиться... Особистояніколи бне знялакінопро ці події.Окопи,вибухи,війнуя небудузніматиніколи,тому що я простоніколи не брала участьсамав цьому.Зазвичайязнімаю те,що можухоча бпаралельносвого життяуявити,абоподібногороду речімоглизі мноютраплятися.Авійна...Навіть у тих,хтов ній брав участь,не завжди виходить... ЯдужелюбилаМайдан,йогопершу половину,коли щене стрілялиі невбивалилюдей,абувпростомирнийпротест.Апотім, колипочалося те,щобуває зазвичайу всіхреволюціях,меністалогидко.Зараз менівзагалі всеогидно іжахливо.Явважаю, що територіїне маютьтакого вжезначення,щобчерезнихвбивалилюдей- кращевіддати все.Ярозумію,щоу відповідь менібудутьговорити,та йговорять вже: "Ащо, тихочеш,щоб до тебеприйшли додому івсе забрали,аможе ще йпобилиабоприбиливзагалі?"Не знаю,япросто нехочу,щоблюди ідалівмирали.
-Питання риторичне, але все ж.Як видумаєте, чим все цезакінчиться?
- У мене немаєніякої думки.Япростодумаю,щоце дуже довгоще триватиме.Аті,хтоце затіяв,зовсім вжепідловчинили.Затіялаце всеРосія, з моєї точкизору,конкретноособистоПутін.Хоча,не тільки він... Напевно,якросійськомовнийрежисеряповинна буламати іншу думку,але вонатаке,яке є.
- Середвашихколег ідрузів у Росіїє ті, хтомає абсолютнопротилежнуточкузору.Чи намагалисяговорити зниминаполітичні теми? Переконуватив чомусь?
- Незважаючи на те,щоу мене багатоколегв Росії, ми близьконе спілкуємося.Так,багато здужеблизьких менілюдеймають іншуточкузору.Іятежприймаю їхпозицію.Єдине,чогояніколи не зможуприйняти,такцевбивства.Є люди,які просто люблятьвбивати.Вонисадисти.Алеколи починаєтьсящосьподібне тому,що зараз відбуваєтьсявнашій країні,вони себе називаютьвжезахисникамибатьківщини.Авнихсадизмзакладенийприродою,вонинайманцісадизмуприбудь-якій ідеї.
Що стосуєтьсярізних політичних поглядівмоїх колег,товони не впливаютьнарішення працюватичи не працюватиразом.Я незбираюсяпокинічогознімати ідумаю,вже незберуся... Чому?Таздоров'япогане,амояпрофесія пов'язаназ важкими фізичнимиумовами.Звичайно,якби я буламільйонеркоюі знімалакіно,колихотіла,тоябзнімалазавжди.Але якихосьбагатіїв,які бприйшли ісказали: "Робияк хочеш,знімай,скільки хочеш",поруч зімноюніколи небуло і немає.Напевно,їм нецікавекіно впринципі,і, зокрема,моїідеї.Хоча буває,трапляютьсявинятки.З чуток,Чубайсстворював умовиі дававгрошіОлексіюГерману,щоб вінзнімав "Важко бутибогом".
-ХочавтитрахбуланаписанаподякаМихайлуПрохорову(включаєтьсяв розмовуЄвгенІванович.- Авт.)
- Я незнаю,хто такийПрохоров,ісподобався меніцей фільмчи ні,ставлення до справине має.Але покиговорили,що цеЧубайсу всьому допомагає,ядумала:"Осьяк чудово, щоє хочаб один такийвипадок!".ІяпрощалаЧубайсувсі гріхи,в яких йогозвинувачували,тільки за те,що вінтаклюбить мистецтво.Менічастозадаютьдурне питання: "Як виставитесядо грошей?",Наякийязавжди відповідаю: "Ядо них ставлюсячудово"(сміється).Гроші люблятьвсі,тому що це теабстрактнезначення всьоготого,що ти можешотримативцьому житті.Ялюблюгроші,але ненайбільше.Найбільше в життіялюблюзнімати.Так, є багатобагатихлюдей,якілюблять мистецтво,алена жаль, небільше,ніж своїгроші.Передостаннідва,атоітри фільмимене,поправді,розбили.Хоча умовиназйомкахбулицілкомтерпимими...
Є.Г.: -Ну якіжвонитолерантні?Якщо"Мелодіюдляшарманки"знімалипримінус30зимової ночівнеопалюваномутеатрі.
-Було все, звичайно.Так що заразянавіть думокне маю,щоб щосьщезнімати.Хоча спочаткуядосить-такиоптимістичнанатура.У всьомупоганомуязавжди шукаюхороше.
- Якийетап у роботінадкартиноюу васнайулюбленіший?
-Монтажі зйомкамені подобаються більшевсього на світі.Монтажнавіть більше,хоча віні не вимагає великихфізичних зусиль.Тамтількисидиш укімнаті інасолоджуєшсяходомдумок.
- Звідкиприходитьперший імпульсдлямайбутньогофільму?Під час зйомокпопередньоїкартини?
- Ні.Колияпрацююнадкартиною,то повністюзанурююсяв неї.І ні прощо інше думатине можу.Це одна зособливихпринад,яказагороджуєвід тебевсі жахисвіту.Яякдитина, якабачитьпередсобоюбрязкальце інасолоджуєтьсятільки нею.
- Вичастопереглядаєтесвоїфільми?
-Дужерідко,але якщовипадковопобачупо телевізору,товже неперемикаю.Самана дискуможупереглянутитількипо нужді-коли менітребапредставлятидесьсвоюкартину,аявже навіть непам'ятаю,вякому роцівонабула знята,що відбувалосяназйомках.Алеколи тількизакінчуєшроботунадфільмом,ти щедовгий час неможешвід ньоговідв'язатися.Фільмстаєпростоприставучим,ти хочешпереглянутиякусьсцену- чомутак,мені невідомо.Тобістає порожньона душіі ти починаєшсвою працюзнову і зновупереглядати.
- Витурбуєтеся, коли роботанадфільмомзавершена?
- Навпаки,ядужерадію.Хочаі приходитьспустошення,аразом з ним ісамолюбування.Бажанняперезнятиякусьсценуу мене майженіколи не виникає,хіба щозробити їїкоротшою.Зізнаюся,іноді меніб хотілосяробити короткіфільми.
- Зароботою іншихсучасних режисерівви стежите?
-Звичайно,ядужелюблюдивитисячужекіно.Явзагалі в цьомупланівсеїднийглядач.Але зважаючи на те,щопам'ять вжемені неслужитьдоситьправильно,багато авторівзараз можутьбути забутімною,на жаль.Із сучасних,злободенних,сьогохвилиннихмені подобаютьсядокументальніфільмиСергіяЛозниці.ЩеялюблюСокурова,алене останнюйогокартину "Фауст".Хоча,незважаючина неї, явважаю йогогеніальнимрежисером.Що стосуєтьсяОлексіяГермана,тоялюблюодин йогофільм -"Мійдруг ІванЛапшин",а всі іншімені байдужі.З іноземнихрежисерівяпростозакохана вМіхаеляХанеке.Його фільм"Любов"ідеальний попростотівикористовуваних засобівмистецтва.Це воістинубіблійневеликепроникненнявпростулюдське життя.Вінчудовий режисер,хоча зновуж таки – невсі його фільмиособисто меніпотрібні.
-Асеріалипо ТБви дивитеся? У минуломутелесезоні, наприклад, гучну"Відлигу" Валерія Тодоровськогобачили?
-Рідко нащось вартіснепотрапляю.А про"Відлигу"Хуцієв(російський режисер- Авт.)правильносказав,щоТодоровськийпомилився,давшифільмутаку назву.Це нормальнийпрофесійний якіснийсеріальчик.Пісняще наприкінціхорошаграла.ВзагаліТодоровськийталановита людина- більшою чименшою мірою.
- Як видумаєте, вінзможе коли-небудьперевершити свогобатькаПетраЮхимовича?
-Він іншийзовсім.Івзагалі:хібастаршийТодоровськийтакий вженедосяжний?Мені взагаліВалераподобається більше,ніжПетя.Його фільм"Стиляги"дуже гарний.Крімтого,Валеращоразу робитьщосьрізне, томущось, тасподобається.Ау старшогоТодоровськогобуласхильністьзавжди тількидо військової тематики.
-Сучаснікомедіїви дивитеся?
- Чеснокажучи,зараз нічого неприходитьвголову.Та й не можнапро всена світімати думку,навіть про те,що від тебедалеко.Колинащосьподібне миразомз Женеюпотрапляємо,торозуміємо,щоу наснемає збігуз цимгумором:вони жартуютьбільшою міроюнадтим,що зрозумілотількимолоді.Авзагалі потелевізору янайчастішедивлюся новинита програми протварин.
- У вашихфільмахчастознімаютьсянепрофесійніактори...
- Ядужелюблюодеських,особливонепрофесійнихакторів,якісамеу мененамайданчикустаютьпрофесіоналами.Іяшкодую про те,що іншірежисериїм неприділяють достатньоїуваги і незнімаютьу своїхкартинах.
- Чи є вцьому спискуНаталяБузько, яка неодноразовогралау вашихфільмах?
- НаталіяБузько-таки буламімомдоти, докине сталазніматисявкіно.Томунепрофесіоналомїїназвати не можна.Але разомз тим воналякаласясловесноїролі -від природиїй небув властивийпоставлений голос.Томуколи вонаграла головнурольу"Другоряднихлюдях",ми навітьнаймалиїйпедагога,якийзаймався з неютехнікою мови.Авзагалі вонадуже серйознаактриса ібагато чого досягласамезавдяки своїй праці.Шкода, щоінші режисерицього чомусь небачать.
- Вашіфільмипереповненідивакамиі людьмине від світу цього. Починає здаватися, що світтількиз них іскладається.
-Взагалі,як і багатьохрежисерів,мене цікавлятьхарактерилюдські.Людивпринципісвоємуцікавіізабавні,поки вонине стаютьогиднимиінав'язливими.Є зовсімлюдиз вулиці,якісталидляменекумирами.ЦеЛьоняКушнір із"Астенічногосиндрому",ВолодяКарасьовзі"Змінидолі".Вонисталиакторами,бо вониакториза природою своєю.Яне те щобхотіла,щоб вонизнімалисяв інших режисерівскрізь ізавжди,але мені булоб приємнопобачити їх уякомусьнесподіваному,іншому образі.Цеякажу пропсихічнонормальнихакторів.Ау мене жчастознімається багатодиваків,яківже знаходяться на межіклієнтівпсихіатра.Раніше щеязавждиміркувала,чому цепсихитакдо менегорнуться.Я,що,тежпсих?Та ні начебто.Алепотім вирішиладлясебе,що я -психіатр,і вонидо менетягнуться,якдо лікаря.Аядо нихтягнуся,відповідно,як психіатрдопсихів.Є багатопсихів,якіу менезнімаютьсяпо два-трирази.Безумство імистецтвомають,як меніздається,багатозіткнень.Ні длякого несекрет,що багато акторів,та й іншілюдимистецтва,божеволіли.Тому, напевноцічудикиіноді впевних випадкахі буваютьдуже талановитимиакторами.Хоча,буває,вони настількинерозумні,що їх станстаєперешкодою в роботі.Вонизанурюютьсявсвоє безумствоі хочутьактивнобрати участьу твоєму житті.
Є.Г.: -Вони не відчуваютьграньміжзйомкоюабопісля неї.
- До речі,майже всі,навітьнормальніактори,цієї граніне відчувають,але вони хоча бможуть себеприборкати.Режисер же,і не тількия одна,холодногорозумулюдина.Колизакінчилася робота,якажу "До побачення".Я нехочубільше з тобоюпитичай,слухатитвоїанекдоти.Інодіясебепростозмушуюце робити,аінодідумаю: "Боже,нувідчеписявідмене нарешті,ми вжене працюємо!".Авони продовжуютьхотіти бутипоруч інічого з цим непоробиш.
- А якимбув БогданСильвестровичСтупка, коли знімавсяу васу фільмі "Два в одному"?
- Ой,ну це жсуперактор,професіонал найвищого таланту.Він завждиміг себераціональноспрямувати,тому про ньоготочно не можнасказати, якийвінв роботі.Він бувтаким,якою булайогороль.Аякщо в ньомущось людськепрокидається,вінзавжди відчуваврозумомреакцію оточуючихі співвідношенняречейвцілому.Вінзавжди мігправильнонаправитисебе абоприборкати.Але, напевно,як усіактори,він бувавтрошкиобразливим,хотів,щобйогохвалиликожного разу.Амені недуже властивопісля кожноїзнятої сцениговорити: "Це булобездоганно,ви геніальні!".Таке яроблю тількиз непрофесіоналами,яківідчувають своюнезахищеність.Як я потімз'ясувала,прочитавшийого інтерв'ю,виявляється, вінвважав,щояйого недостатньохвалила.Я,правда,не знала,що йому цеважливо- якбиязнала,тозвичайно б,йшланазустріч іхвалилайогокожного разу.Але навітьбез моїххвалебнихслів вінгравчудово.
- Зараз дужемодновстановлювати пам'ятникинині живим акторамі режисерам. Як би випоставилися до того, якбивОдесі з'явивсяпам'ятникна вашу честь?
-Дурницівсе це.Пам'ятаю,насхожутемужартувавОлексійГерман-старший- він жебув дужедотепною людиною.Так от,він говорив: "Прийде,Кіра,такий час,і ОдесуперейменуютьвМуратовку.Ібудутьговорити:"муратовські обкомівціпрокралися".Ось івсятвояславабуде!".У той час цебуло дужедотепно(посміхається).
- Не можу незапитатипро кішок, які неодноразовоз'являютьсяу вашихфільмах.Висвоє маляСашузнімаєте?
-Та ви що!Тваринсвоїхвкінознімати?Це жз глузду можназ'їхати.А цювзагаліз місця незрушиш- вонатільки й робить,щоспить.Тим більше,раптомвона щевтечекуди-небудь.Ні вже,будьте ласкаві!

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
Читайте Segodnya.ua у Google News

Новини партнерів

Популярні статті

Новини партнерів

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти