Головна Сьогодні

Заразна хронологія: які хвороби мучили наших предків і коли

Хвороби переслідують людство протягом всієї історії

Насіз завидною постійністюлякаютьповальнимихворобами,голосноіменованимиепідеміями.Причомушумпіднімаєтьсянастількирегулярно,що миперестаємоусвідомлюватипочаткове,по-справжньомужахливезначенняпонять"мор"і "епідемія".Іхочараптововиникаючімасовіінфекційнізахворюванняпереслідувалилюдство впродовжусієї його історії,наслідкидеякихбули настількиважкими,щовпливалинахід історії іміцнов'їлисявпам'ятьродулюдського.

ДВАСТОЛІТТЯ"ЮСТИНІАНОВОЇ ЧУМИ"

541-750

Першийдокладнозафіксованийморвісторіїлюдства.До тогожтриваламайжедвастоліття.Спалахнуву Візантіїпід час правлінняімператораЮстиніанаIв 541рУ перші30роківчумаспустошилаВізантіюі БлизькийСхід.Потім перекинуласянаЄвропу.Від "Юстиніановоїчуми"загинулоблизько100 млн осіб.Деякіранішегустонаселенірегіониобезлюдніли,щодаломожливістьприродіоновитиресурсидлямайбутніхпоколіньлюдей.Так,наАпеннінськомупівостровівідновилисяліси,нещадновирубаніримлянами.

ЧУМАВЄГИПТІ

1096-1270

Епідеміячумивкраїнірозіграласяпід часп'ятогоХрестовогопоходу.Мордосягмаксимумувесною ізапам'ятавсятим,щовтой рік "оралиоднілюди,зерносіялиінші,тому що ті,хтосіяли,не дожили дожнив".Мертвітілапливлипо Нілугусто,немовбульбирослин,що покриваютьвпевний часповерхнюрічки.Країнавтратила більшемільйонаосіб.Ане надточистоплотне"воїнствоХристове",повертаючисьнабатьківщину,занеслочумнупаличкувЄвропу.

ТРИСТОЛІТТЯЧОРНОЇСМЕРТІ

1346-1353

Бубонначумавідправиланатой світтретину населенняАзіїі відчверті дополовинижителівЄвропи.Лихозрушиловекторрозвиткуєвропейськоїцивілізаціїв багатьохсферах.Скороченнякількостіробочихрукпривелодо підвищеннязаробітків,посилилорольміст ідалопоштовх розвиткубуржуазії.Більше увагисталоприділятисягігієніта медицині.Далі – більше.Почаловалитисявсевладдяцеркви,прийшов часепохиВідродження івеликих географічнихвідкриттів.

МОРЕПОХИВІДРОДЖЕННЯ

1495-1500

КінецьXVстоліттявідзначенийепідемієюсифілісувЄвропі.Найбільшпопулярною єгіпотеза,згідно з якоюзахворюваннявСтарий СвітпривезлищекаравелиКолумбаз іншогобокуАтлантики.Учасникиекспедиціїпотімподалисяначисленні війниі такперезаразилиЄвропу,що до1495вІталіїпочаласясправжняепідемія.Ужевнаступномуроці неюбулиохопленітериторії сучаснихФранції,Італії,Німеччини,Швейцарії,атрохи пізніше- Австрії,Угорщини,Польщі.Кількість померлихдосягла5 млн.
Такимчином,сифілісстав основноюпричиноюсмертностівепохуВідродження:європейцісталимитисячастіше,ічислопомерлихвід іншихінфекційдещо зменшилася.

У 1500 р. "французькахвороба"(справедливостізарадиварто зазначити,що іменуваласятакож"польською"і "німецькою")вириваєтьсязамежі Європи.Випадкизахворювання відміченівПівнічнійАфриці,Туреччині,апотімвПівденно-СхіднійАзії,Китаїта Індії.Нарешті,великий спалахзафіксованавяпонськомуКіотов 1512 р.

СМЕРТОНОСНА

1918-1919

Епідеміяіспанки-наймасовішамасштабнапандеміягрипунапам'ятілюдства.Длятакої великої країни,якСША,вонасталанайбільш смертоносноюзавсюїїісторію(більше 600тис.жертв).Всьогожу 1918-1919рокаху всьомусвіті відіспанкипомерлодо 100млн осіб- близько5% населенняпланети.Іспанкуможнаназватиоднією з першихепідемійепохиглобалізації.УмовизагальноєвропейськоїбійніПершоїсвітовоїідеальнопідходилидлямаксимальношвидкого поширеннявірусів: мільйонилюдейжилискупчено,страждаливід нестачіводиіздоровоїїжі.Арміїбулифізичноослаблені,апогода,як навмисне,стоялахолодна,сираівітряна.
ЕпідеміяпочаласявкінціПершоїсвітовоївійни.Числожертвіспанкишвидкоперевищилочисловбитихвбоях.Післятогоякбойовідіїзакінчилися,солдати, які воюваливЄвропі,приповерненнідодомупринесливірусвАмерику,Африку,Австраліюта Азію.Натериторії колишньоїРосійськоїімперіїдопохмуроїстатистикипотрібнододатище3 млнпомерлихвідвисипноготифу,що розігравсянатлілихгромадянськоївійни.

ПОЛІОМІЄЛІТ

1950-1960

ВСШАв 1952 рзареєстровано57тис. випадківзахворювань,в 1953-1954рр.-72,6тис.Всьогоз 1949по 1953рік уШтатахперехворілоблизько200тис. осіб.У тіж рокиспостерігався спалахівСРСР.Поліомієлітнавітьякщо невбиваєлюдину,товикликаєпаралічіатрофіюм'язів,ато й цілихкінцівок.Досить згадатисаму,напевно,відомужертву-президентаСШАФранклінаДеланоРузвельта.На щастядлятисячлюдей,самевсередині1950-хбуларозробленавакцинаіпіслямасовоїімунізаціїврозвиненихкраїнзахворюваністьрізкоскоротилася.ВСРСРпершумасовуімунізаціюпровеливЕстонії,дев 1958 рзахворілоблизько1тис. осіб.Післявжитих заходіввженанаступнийрікзахворілотількишестеро.

XXIСТОЛІТТЯ: пандеміїсправжньої істерії

Давайтепригадаємонашунайближчуісторію:атиповапневмонія,"пташиний"і "курячийгрип",якрезультат-термінові,майжезолотізарахунокавіаперевезенняпоставкичудодійних зілля.Вантажзустрічаютьваеропортупершіособи країни.Напопулярніток-шоукращіівідомі політикиприходятьвмарлевихпов'язках.Потіміз завидною постійністюз'ясовується,щоз масштабамичерговогоморумаленькопогарячкувалиі вінвиявився нестрашнішепопередників.

ПРОБЛЕМАВГОЛОВАХ.Виявляється,тутспрацьовуютьвже небіологічнімеханізми,азаконилюдськогосуспільства.Нагнітання напруженостінерідковигідноцілкомпевнимгрупамлюдей.Амедіавжетут як тут.Згадайтепро негласнепринципі"хорошановина- не новина"."Пандеміястраху -щось сильніше,ніжвіруснаінфекція",- такколисьпрокомментіпровалажіотажнавколо "свинячогогрипу" відомийексперт-вірусологпрофесорМаркСігел.Вінодинз небагатьохтодізвертавувагупублікина те,щорозповсюджуваністьвірусузовсім нетакмасово,та йхворобане такнебезпечна,яксурмлятьЗМІ.

У такійситуаціїбуйноквітне іколоситьсясамаямахроваконспірологія.Появакожного захворюваннянегайноприписуютьстараннямвсіляких "темнихсил".НайчастішезгадуютьсяфармацевтичнікорпораціїіЦРУ,рідше-вжене живийбенЛаден,ізраїльтяни,інопланетяни...Прицьомуне беруться до увагицілкомочевидні,а томунуднічинники: посиленняміграціїтазагальне потепліннянапланеті.

НОВАНАПАСТЬ.Зараз осьзновувесьсвітпереполошився.Назвабезвіснійпершафриканськоїрічкине сходить згазетнихсмугіекранівкомп'ютерів.Алеосьмедикиреагуютьбільшфлегматично."НебезпекалихоманкиЕболавнашихумовахдуже відносна.Її найбільшерозносятьмоскіти,ау насїх немає.Звичайно,заразитисяможна івУкраїнічерезконтактз хворим.Тодіможутьбути навітьсмертельнівипадки,-пояснюєситуаціюдоценткафедриклінічної,лабораторноїімунологіїтаалергологіїНМАПОім.Шупика,директорміськогоцентруклінічноїімунологіїОлегНазар.-Аледо таких ситуаційнашіінфекціоністивцілому готові.І потім,у нас євійськові лікарі,що працюваливскладімиротворчихмісій:вонистикалисязподібнимизахворюваннямиі можутьпідказати,що робити.Так,специфічного лікуваннявідлихоманкинемає,але єінтерферони(роблять клітинунесприйнятливоюдо вірусу),тобто терапія.Такщоповальногоморуне передбачається".Втім,це зовсім неозначає, що вартоігноруватиповідомлення про можливіепідеяміх,адженавіть самазвичайна хворобаможемати плачевнінаслідки.

КУЛЬТУРА: страх в'ївсяназавжди

Несучімасовузагибельепідеміїнамертвов'їлисявпам'ятьлюдей.І нетількисаміепідемії,а йсимволи,пов'язанізними.Найбільш очевиднийприклад -венеціанськамаска,вона жмасказ італійськоготеатру "Комедіядельарте".Спочатку такімаскиносилилюди,що намагалисяборотисязепідеміями(середтакихзначитьсяі відомийНострадамус).Вважається,щозапропонувавїїфранцузькийлікарШарльдеЛорм1619 рПо-перше,страшнамаскамала відлякуватихворість.Але буливнеїзакладені іцілком практичніідеї:"дзьоб"набивавсясильнопахнутьлікарськимитравами,щобполегшити диханнявжахливомусмородівід тисячтрупів.Лекарьтакожвкладаввніздріі вухаособливугубку,просоченуладаном.Щоб незадихнутисявідподібного"фільтра",вдзьобіпрорізаливентиляційніотвори.

Слова "лазарет"і "карантин"- теж ізтієїепохи.Лазаретто-остріву Венеціанськійлагуні,спочаткутудизасилализачумлених.Потімвінслужив місцемдляпохованнязагиблихвідепідемії.Тутжепроходиликарантинсуду,якіпотенційномоглизанестизаразувмісто.Тісуду,щодо якихбулипідозриначуму,стоялибіляЛазареттосорокднів.По-італійськи"сорок"-quaranta.Звідсиіслово"карантин".

ФІГУРА МОВИ.У Середньовіччі,вроки "чорногомору",з'являютьсястійкісловосполучення іалегоричнісюжети на кшталт"танецьсмерті","тріумфсмерті".Вросійськіймовіслово"чума"вжедавнозастосовуєтьсяв багатьохситуаціях.Наприклад,їмхарактеризуютьмасштабненебезпечнеявище(нацизм -"коричневачума")."Чума" використовуєтьсятакожяклайливеслово.

Холератежзапам'яталася:такназиваютьдошкульного,жовчноголюдини.У польській мовівигук"Сholerajasna!"- популярний спосібвисловитиобурення.

Нарешті,туберкульоз(до речі,багато експертіввважають,щовУкраїнівже настав часговоритипро епідеміюцієїхвороби) завдякистараннямлітераторівзнайшовромантичний,аристократичнийореол.Згадайте,наскількичастовтворахкінцяXIX-початкуXXв.наявнікашельз кров'ю ісмертьвідсухот.У використанніцьогоприйомупоміченіТургенєв,Бунін,Чехов.

Щостосується"нібитоепідемій"третьоготисячоліття(СНІД,всілякігрипиіт. д.),товонивідзначеніхібащоперфомансамипросунутихпредставників сучасногомистецтваі ще незачепили серцямільйонівобивателів.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
Читайте Segodnya.ua у Google News
Джерело: Сьогодні

Популярні статті

Новини партнерів

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти