Головна Сьогодні

Як заробити на весільному переполосі

На прикрашанні заходів та випічці тортів заробляють 8-10 тис. гривень на місяць

Якою б складною небулаб ситуаціявкраїні,люди неприпинятьодружуватися.Можуть скорочуватисявесільнібюджети,алевіднайбільшзнаменної подіївжиттізакоханінаврядчи відмовляться.Азначить,натакихсвятахможнастабільнозаробляти- наприклад,займаючисьприкрашанняммеблів,приміщень тамайданчиківдляторжестваабовипічкоювесільнихтортівназамовлення.Правда,передтим,як початизаробляти,доведеться івитратитися: обидвабізнеси вимагаютьпо 35-45тис.грнна рік.Якпочати справу,де шукатиклієнтіві скільки можназаробити,"Сегодня"розповілифахівці.

НАВЧАННЯ НА КУРСАХІПЕРШІРОБОТИ

Займатисявесільнимдекоромзможутьвласникихорошогосмакуі любителіхендмейд,-кажедекоратор-флорист,власницямайстерніфлористикита декору"Скарбничка"ОленаОстапенко.Щобнавчитися церобити ненааматорському,анапрофесійному рівні,доведетьсяпітинакурсифлористикиабодекоруванняінтер'єру.Флористівнанихвчать,яккрасивоскладати букетиіприкраси,підбиратиквіти.Аосьдекораторамрозповідають,як прикрашатиприміщення,столитамайданчикидля заходів.Загальнийкурсможнавивчитизапівтора-двамісяці.Заняттяпроходятьдвічіна тиждень і триваютьпо тригодини. Коштуємісяць навчання1000-1500грн.

"Флористикоюідекоромязахопиласякількароківтому.Тодіяпрацювалаврекламномуагентствіідлямене це булопростохобі,-розповідаєОленаОстапенко.- Щоброзвинутиі поліпшитисвоїнавички,пішланакурси.Післяїх закінченнявирішилазароблятискладаннямбукетів іприкрасоюприміщень- навітьз роботипішла.Накупилакупустрічок,фурнітури,тканин,конструкцій,ваз,кольоровогокартону,намистин,стразів,бісеру,придбала кільканожицьі клейовихпістолетів.Зробилапівторадесяткаробіт (букети,прикрасидляпосуду,стіні т.д.),ідеїдляякихпочерпнулавІнтернеті,додавшисвоїнапрацювання.Потім всевідзнялаізавантажилафотовсвоюгрупувсоцмережі.Другдопомігмені зробитияскравийсайт,наякомуятежрозмістиласвої роботи.Саме з цьогояб рекомендувалапочинативсімновачкам".

На матеріалидлястартовихпоробокдоведетьсявитратити3-4тис.грн.

СТВОРЮЄМОСАЙТІХОДИМО НА ВИСТАВКИ

Створення сайтупотягненадосить велику суму- 6-10тис.грн,якщозамовлятийогоу фрілансеравеб-дизайнера,12-14тис.- Устудії.За цігроші протягомдвох-трьохтижніввамстворятьзручний іяскравийсайт,атакожпокажуть,як йогонаповнювати,відслідковуватикількістьвідвідувачів.Крімтого,необхіднобудевитратитисянахостинг(місценасервері,де знаходитьсясайт) ідомен(назвасайту).Зробитице можна за допомогоюбудь-якої здесятківкомпаній,якілегкознайтивІнтернеті.Обійдутьсяці послугиприблизнов500-800грн.

Теперсайтдекоратораповинні"полюбити"інтернет-пошуковики.Тобто потрібнозробититак,щобпринаборіпошуковоїфрази"прикрасавесіль" посиланнянавашсайтз'являлосянапершій сторінціпошуковика.Найбільшдоступним ідоситьефективнимспособомотриманнятакогорезультатувважаєтьсяконтекстнареклама.Про те,якправильноіпродуктивноз нею працювати,можна дізнатися здесятківматеріалів імайстер-класівв Інтернеті.Коштує такареклама500-600гривеньна місяць.

ТОВАРОБЛИЧЧЯМ."КрімрекламивІнтернеті,знайти великукількістьклієнтівдопомагаютьспеціалізованівиставки:їхвУкраїніпроводять кількаразів нарік,-радитьОленаОстапенко.- Щобпотрапитинаних,потрібнозамісяць-двадо відкриттяподзвонитиорганізаторам тавнестиплатузаоренду місця.Длярозміщенняприкладівсвоїхробіт доситьорендувати4-6кв.мвиставковоїплощіі поставититамстіл ікількастільців.На найбільшійвУкраїнітематичній виставціоренда одногоквадратногометранавесьперіод(3-5днів)обходитьсяприблизнов 2-2,5тис.грн.Длярекламинавиставцітакож необхіднозамовитидруккольоровихлистівокдляроздачівідвідувачам-2000примірниківобійдутьсяв500гривень".

РОЗЦІНКИІДОХОДИ

Декоратор-флористзаймається нетількиприкрасоюприміщень,майданчиків,століві створеннямбукетів-він ще йстворюєконцепціюістильторжества.Цінанапослугитакогофахівцяформується таким чином:розраховуєтьсявартістьзакупівліідоставкивсіхпотрібнихматеріалів(їхпошукомі покупкоюзаймаєтьсясамдекоратор),і цясума множитьсянадва.

Працюютьоформлювачіпо50% -йпередоплаті,укладаючивідповідний договір зклієнтом.У ньомучіткопрописуютьсявидпослуг,термін їх виконання,розміроплатиіспосіб розрахунку.Оскількидекораторнадає неодинвидпослуг,авідразудекілька,вінможезробитизакоханимзнижкув 10-20%.самогопочатку неварто себеобмежуватитількивесіллями- оформленняювілеївікорпоративівтеж приноситьнепоганийдохід,-радитьОленаОстапенко.- Постійнийнапливклієнтів можез'явитисявжечерезрік після відкриттясвоєї справи- тодідоведетьсяпрацювативсередньомудля10-12невеликих заходівна місяць.Цебудеприносити7-10тис.грнчистогодоходу.Також не вартозабуватипро те,щоодин-дварази нарікбажановідвідуватимайстер-класиз декору,щобвивчитинові технікиіпочерпнутиідеї".

Разом річнийбюджетпочатківцядекоратораскладе35-40тис.грн.

weddingkeepcalm_small-64_1__
weddingkeepcalm_small-64_1__

Час.На прикрашанняодногозалу можепіти4-6годин.

СТАВКАНАМАСТИКУТАВИБІРПЕЧІ

Якпочатисвою справупо домашнійвипічцітортівназамовлення,розповілакондитерОленаХміль.

"Щобтортиприносилиреальнийдохід істалибізнесом, цьомузаняттюпотрібноприсвятитисебеповністю.І звичайно,за цю справуварто братисятільки тим,хтомає поняття,що такесвятковавипічката які у неїкапризи,-кажекондитер.- Свого часуязупиниласвійвибірнатортах,прикрашенихмастикою: вона дозволяєзробитивипічкувбудь-якому стиліідогодитинавіть найбільшвимогливомузамовникові.Мастикаробиться зцукровоїпудри,аза допомогоюхарчовихбарвниківїй надаєтьсябудь-який колір.Вонанастільки еластична,що нею можнаідеальнорівнопокрититорт,зліпитибудь-якуфігуркуабоприкрасу.Мастикоютортипокриваютьсязовні,авсередині можебути будь-якетісто(найчастішебісквітне),кремиіпрошарки".

Пектишикарнітортинайкращенавчатьнапрофесійнихкондитерськихкурсах.Триватикурсиможутьвідодного дочотирьохмісяців,заняття,якправило,проходять двічі натиждень,кожнепо 3години.Продуктидляготуваннязазвичай надаєкондитерськашкола.Навчання коштує1000-1500грнна місяць.

КУПІВЛЯТЕХНІКИ.Після освоєннякулінарнихпремудростейдоведетьсяподбати про покупкунеобхідного обладнання.Професійнаелектропічз конвекцією,вякій продуктивипікаютьсяза допомогоюциркулюючогогарячого повітря,обійдетьсявсередньомув 5-6тис.грн.Такожзнадобиться цілийарсеналпрофесійнихкондитерськихінструментів:противнів,форм,віночків,лопаток,трафаретівікоробокдлятортів.Всеце будекоштувати1500-1800грн.Не обійтисякондитерові-початківцю ібезпрофесійногоміксераз великоюємністю.Він не здешевих-потягнещена 6-8тис.грн.Через 6-12місяців роботи,припоявібільшої кількостізамовлень,також доведетьсякупити великийхолодильник(180/90-120см)длязберіганняівідстоюваннятортів.Коштує такий10-12тис.грн.

3_1__
3_1__

РЕКЛАМА І ПРОДУКТИ

Післяпокупкитехніки потрібностворитивласнийсайті групувсоцмережах,які потрібнорозкручувати.Роблятьцеточнотакже,як і у випадкуз весільнимдекором."Підключаємодрузів,знайомих іїхніх знайомихірозповідаємо,якікрасивостіівкусняшкимиробимо.Аоскільки митількипочинаємо,тоговоримо,що готовіспектитортза нижчоюціною,ніжпропонуютьдосвідченікондитери,-пояснюєАльонаХміль.-Весільноютематикоюобмежуватисяневигідно: великимпопитомкористуються ітортидляювілеїв,дитячихсвят,корпоративіві днівнародження.Найчастішелюдиприходять зфототого,щовонихочутьотримати,кажуть,якими мають бутикоржі,креміпрошарку.Рідшезвертаютьсяті,хтовиказуєпобажаннятількипо "нутрощів"ітематиці,вякійповиненбутиторт:тоді потрібномалюватикольоровийескізі затверджувати йогоззамовником".

Зпродуктамизазвичайпроблем невиникає.За словамидомашньогокондитера,мастикупродаютьдесяткипостачальників,алевибиратикращеіталійську-вона якісніша.Адляприготуваннятістаікремівпідійдутьіукраїнськіпродукти.Накожну партіюпродуктів абомастикипотрібно братикопіюсертифікатаякості:їїна вашу вимогувидастьпостачальникабомагазин.У вас,всвоючергу,цюкопіюможезажадатизамовник.

img_4395.jpg_2_1__
img_4395.jpg_2_1__

ПОДВІЙНА НАКРУТКА

Цінанатортвстановлюєтьсятакимчином:підраховуєтьсявартість продуктів,витраченихна виготовлення,транспортні витрати,електроенергія(зазвичай20-30грн).До отриманоїсуми додається50-70%(вартістьсамої роботи).Підсумковацифраібуде ціноюторта.Так,наприклад,якщона виготовленнятортавагоюв3кгбулозатрачено300грн,до них требадодати близько150-210грнзароботу.Колиу домашньогокондитераз'являтьсяпостійні замовлення,цінуза працюможна іпідвищити- зробитиїї рівноювартостіматеріалівдлявиготовлення.

ВАРІАНТИОПЛАТИ."Щобзробитиодинторт,буде потрібноблизько доби,-кажемайстер.-Коли кількістьзамовленьна місяцьдосягнемінімумп'ятнадцяти,можнаговорити,щокондитеррозкрутивсяі вийшовнастабільнийдохід.Наце зазвичай ідерік-два.Післяцього можназароблятипо 8-10тис.грнвмісяць.До цьогозаробіткибудуть скромніші:може бути ітисяча,іп'ять".

За словами ОлениХміль,працюватикондитерповиненвиключнопо 50-70% -йпередоплаті.Гроші можнабрати якособисто,такі проситизамовникаперерахувати їхнавашуплатіжнукарту.Після виготовленнязадачакондитера-відправититортзкур'єромнамісцесвята.Доставкуклієнтоплачуєсам.

Якщопідводитипідсумок,товсьогонапершийрік роботидомашньомукондитеровізнадобляться40-45тис.грн.

img_4446.jpg_2_1__
img_4446.jpg_2_1__

Непросто.Тортроблятьблизько доби,авсі прикрасиліплятьвручну.

ДУМКА ЮРИСТА

Займаючисьвипічкоютортівназамовлення вдома,потрібнопам'ятати,щотака діяльністьне зовсімзаконна.

"За вимогамиукраїнськогозаконодавства,щобзайматисявиготовленнямкондитерськихвиробів,потрібноу своємурозпорядженніматинежитловеприміщення,-пояснивюристЮрійАндрущак.-У приміщенні повиннібутипроточнагарячатахолоднавода,атакождотриманівсісанепідемічнінорми.Укондитераповиннібутидозвільнідокументи на приміщеннявідСЕСта місцевихорганівпожежноїохорони.Атакожсертифікатякостінапродукцію,якийвидаєСЕСнаосновіаналізіввлабораторії.Алевсі цідокументи можнаотриматитількипісляреєстрації якприватногопідприємцяі виборусистемиоподаткуванняврайонній податковій".

Декораторові-флористовідосить виконатитількиостання умову-зареєструватиППівибратисистемуоподаткування.Якправило,приватніпідприємціволіютьобирати спрощенусистемуоподаткування.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
Читайте Segodnya.ua у Google News
Джерело: Сьогодні

Новини партнерів

Популярні статті

Новини партнерів

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти