I love Ukraine

Все про Джонсона

Книги на літо

Секс vs сльози

Басейни у Києві

Тиждень моди

Як правильно влаштувати власну екоферму

Прибуток ферма почне приносити через 1,5 року

Органічнеземлеробство -дужепопулярнеявище вЄвропі.Потихенькуприживаєтьсявоно і вУкраїні : у нас ємагазини, що продаютьтількиекотовари ,ау великих торговихмережах супермаркетівневажкознайтиовочі ,фрукти ,зеленьі ягоди ,на яких єпозначка " органічні ".Коштують такікорисностів півтора -дваразидорожче звичайнихсвоїх побратимів ,вирощенихза допомогоюпестицидів інітратнихдобрив.Що, відповідно ,в рази збільшуєзаробіткитих ,хто ціовочі -фруктивирощує ."Сегодня"з'ясувала ,як організуватисвоюекоферму ,щонаній вирощуватиі дезбувати продукцію .

1_07

Реклама

РОДЮЧАЗЕМЛЯПОДАЛІВІДМІСТАТакожпаралельномайбутньомуфермерупотрібнозареєструватисяякпідприємець(ФОП ) і вибратиIIкатегоріюспрощеної системиоподаткування ( від2до 20 % мінімальної зарплати ,щомісячнийподаток -до 244грнна місяць).

Щоб вирощуватиорганічні овочі тафрукти ,потрібно знайтипідходящу ділянкуземлііукласти зйого власникомдоговірпро оренду."Бажановибиратиту ділянку , яка абоніколи невикористовуваласядляземлеробства , абоза останні10роківприїї використаннізастосовувалосямалохімічнихпестицидів ( про це можназапитатимісцевихжителів) ,- говоритьфермерВіталійВасянович .- Ділянкукраще шукатиза містом ,подалівід жвавихтрас ,шкідливихвиробництв ітваринницькихферм.Самагрунт повиненбути наближеним дочорнозему- віннайбільш родючий .В ідеалібіляполяповинен бутиабо колодязь ,абосвердловина".

Привиборіполяпотрібно враховувати не тількиекологіюрайону таімовірнучистотуземлі ,а йвідноснублизькість(10-15км ) великогорай- абооблцентру .Не забуваємо іпро вартість оренди .У різнихрайонахкраїни вонаможе відрізнятися- від500-800до 2000-3000грн загектар(за весьсезон).За словами ВіталіяВасяновича ,дляорганічногоземлеробствапідходитьполе від1гектара( 100соток).

РекламаБУР'ЯНИі РОЗСАДА"В першучергу требапозбавитисявід бур'янів.Дляцього навесніземлюпереорюютьіна ділянкувисаджуютьжито ,якадобре ростеі " душить "бур'яни ,- пояснюєглаваферми"ВіллаТроянд"ЮрійСергєєв.- На початкуосеніжитоприбираютьміні- комбайном.В середині осенівесьсухостійнаділянцівипалюютьіземлюудобрюютькоров'ячимгноєм абоперегноємз біовідходів .Якщогній можнакупити ( 50кгкоштують30-60грн) ,тосправжнійперегнійможнаотриматитількиз ями збіосміття .Навесніділянкурихлятьнаглибину10-15 смневеликимтракторомзіспецплугом".Оранка ,атакожзбирання житакомбайномобійдетьсяв15-30 грнза сотку.До другоївеснифермерупотрібно визначитися ,які культуривирощувати.ПочатківцямЮрійрекомендуєвибрати " борщовийнабір" : буряк ,картопля ,капуста ,моркваіцибуля(можнадодати помідори іогірки) .Їхпростішевирощувати ,вони даютьгарний врожай ідобрезберігаються .Посівнийматеріал -розсаду ,коренеплодита насіння- кращекупувативпрофільнихаграрнихінститутах ,що видаютьнанихдокументи, де вказано ,що вони негібридиі безГМО.Розсадаможе коштувати2000-3000грн.КУПІВЛЯТЕХНІКИІСЕРТИФІКАТІВ

Реклама"Після того якфермервизначиться збіопрепаратами ,які вінбудевикористовувати для боротьбиз шкідниками іхворобами ,потрібно купитиміні -тракторз підвіснимиплугами ,- пояснює ЮрійСергєєв.-Безнього ніяк : сім'яз трьох осіб ,навітьза умови залученнядвох -трьохробітників,ефективногектарземлі необробить .До того жтрактор зіспеціальнимиплугамине тількиспушуєземлю ,а йможе їїпідгортати ,атакожвидаляти бур'яни".Коштує такийагрегат35-45тис.грн.

Наступнийетап – отриманнясертифіката відповідностіназемлюідобрива, насіння ,саджанці ,біопрепаративід шкідників іна продукцію.Такий сертифікатможе видаватися ,за словамиюристаЮК"Олексій Пухаі партнери " ОлександраКозакова ,приватнимиукраїнськимита іноземними компаніями ,у яких єміжнароднаакредитаціяна правопроводитиорганічнусертифікацію.Сертифікативідповідності наземлюі технології виробництва ,виданітакими компаніями ,визнаються нетількивУкраїні ,а йза кордоном.Перевіркоюякостіпродукції займаєтьсяДержсільгоспінспекція .

"Спочаткуфермерзвертаєтьсядо нас з проханнямпро сертифікацію ,- говоритьдиректоркомпанії "Органікстандарт" СергійГалашевський .- Мивисилаємо йомунорми і вимогидо органічного виробництваза стандартамиЄС.Якщолюдина впевнена ,щозможе їхвиконувати ,ми підписуємодоговір іпочинаємопроцес сертифікації .Нашінспекторнамісціперевіряєвсе, щомає відношеннядо процесу виробництва :історіюполяза останні три роки ,документинапосівний матеріал ,добривата біопрепарати .Якщовсе відповідаєвимогам ,ми видаємосертифікат.Алестатус " органік "продукціяотримаєтільки на другий -третій ріксертифікаціїза умови дотриманнявимог.Якщо є порушення ,тоїх потрібно будевиправляти" .Сертифікатдоведеться оновлюватищороку ,він коштує5400-10000грн.ЗБИРАЄМОУРОЖАЙІПРОДАЄМОДляпроведення посівної ,висадкирозсади ,апотім ідлязборуврожаю ,фермерунапевне знадобитьсядопомогакількохробітників.Платити їмможна якпогодинно( 10-15 грнна годину) ,такіза кількістьзібранихкілограмів.Наприклад ,по 1-2грн закг.Оскількиурожайз липнядоведетьсязбиратипостійно протягомдекількох місяців ,працівникампотрібно будеплатити в середньому3000-3500грн.Гроші назарплатунеобхідно заздалегідьзакластивстартовийбюджет.

Після зборуовочіфасуютьв дерев'янікоробки ,якідоведеться абокупувати(коштують15-20 грнштука ), абомайструватисамостійно.

Длякожної партіїпродукціїфермерз покупцемскладає договіркупівлі-продажу.Такожфермеркожну партіюповиненвідвезтиуветлабораторію .Як розповілинам в однійзі столичнихветлабораторій ,тутзразки продукції , відібраніспівробітниками ,проходятьаналізинавміст нітратів .Крімтого ,вимірюютьрадіаційнийфоновочів іфруктів ,атакож визначають ,чи немає наплодахбруду ,помятостей ,вологи абоцвілі.Також працівникилабораторіїзвертаютьувагу на колір ,ароматі смак.Проводятьсятакі аналізипротягом 10-15хвилині коштуютькопійки :аналізпартіїовочіводного видудо 50кг коштує1,54грн ,адо 100кг -2,76грн.

За словами ЮріяСергєєва ,привдалихпогодних умовах ,середньоїврожайності таправильному зберіганніможна заробити від40 до70тис. грн чистого прибуткуза сезон.Алеприцьому за першіпівтора року векофермидоведетьсявкласти близько150-180тис.грн.ПРАВИЛЬНИЙПОЛИВПісля посівуівсходаовочівгрядкиодин- дваразипідгортаютьі позбавляють відбур'янів.Післяцього на ділянцівстановлюють системиполиву.Для зволоженняполяможна використовувати яксистемукрапельногозрошення ,такі звичайнірозбризкувачі .Водудоведеться подаватиз колодязяабо свердловиниза допомогою насоса(коштує6000-8000грн).Якщосвердловининемає ,її доведетьсяпробитинаглибину5-10 м( коштує це250-270грн заметр).

Найоптимальнішимфахівціназивають використаннякрапельногозрошення -вцьому випадкувода витрачаєтьсяз максимальнимефектом.Таку системуполиву можнакупити якчерезінтернет ,такі в спеціальнихмагазинах .У неї входятьводозабір ,вузолпідготовки ,фільтри ,мережа магістральних ,розподільнихіполивнихтрубопроводів ,атакожкраплинністрічкиз крапельницями .Коштуватитакасистемабуде разомз установкоюнаодному гектаріблизько 10-12тис.грн.Прикрапельному зрошенніводаподається безпосередньопід коріннярослин уневеликихдозах протягом5-12годин надобу залежно відсільгоспкультури .В системікрапельногополиву можнаконтролювати кількістьводи, їїнатиск ічастотуподачінагрядки ,оскільки різніовочі і навітьрізніїхсортипотребуютьрізному режиміполиву.ШУКАЄМОПОКУПЦІВЕКОПРОДУКЦІЇУ міруросту рослинїхслід двічіобробитибіопрепаратамивід шкідників ікілька разів -від хвороб.Нацих етапахфермервже можепочинатишукати покупцівсвоєї продукції іпотурбуватисямісцемїї зберігання.

Продати свіймайбутній урожайможна як умагазини, що продаютьекотовари ,такіу великі торговельнімережі супермаркетів ,на оптовібази аборинки.Щобзнайти покупців ,доведеться витратитине одну годинунателефонніта особистіпереговори.У магазинита супермаркетиовочі можнабуде продатиза вигіднішою ціною ,алетут готовібрати тількиневеликіпартії.Аосьгуртові базиготові закуповуватибільше ,але за нижчоюціною.Ціну наорганічну продукціюварто встановлюватина 30-50%вище ,ніж на звичайніовочі ,вирощеніврегіоні ,де працюєфермер.Дляпокупцівголовним доказомтого ,що продукціяорганічна ,станесертифікат відповідності.

ЗБЕРІГАННЯ.Для утриманняовочівзнадобиться великийсарайплощею60-70квадратнихметрів івисотою близько3метрів.У ньому мають бутисекціїдляокремиховочів.І якщопомідори таогіркибудутьпродаватисяв міру визрівання ,то картопля ,буряк ,морква ,цибуляікапустабудутьзберігатисяв сараї- сховищі .Дляпідтримки певної температуривсередині(якщови хочете зберігатитоваркілька місяців ,то дляньоготреба постійнопідтримуватитемпературу2-5 градусів )сарайпотрібно будеутеплити ,обшитигіпсокартономі встановити вньомуапаратуру ,якабудепідтримувати потрібнутемпературу вбудь-який часроку.Такеоблаштуваннясараю- сховищаможе обійтисяв 40-45тис.грн.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Всі новини Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Модно
Ідеї нейл-дизайну
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
1 /2
Більше варіантів
Цитата дня

Після чотирьох місяців війни ніхто з нас не в порядку

Цитата на segodnya.ua
Олена Зеленська Перша леді України
Читати інтерв'ю
Instagram тижня
Акаунт про супергероїв сучасності — ЗСУ
Підписатися
Дивитися фото
Зберегти у закладинки
Haute Couture
Розклад Fashion Weeks

Париж. Франція

3 – 7 липня

Париж. Франція

Маямі. США

14 – 21 липня

Маямі. США

Нью-Йорк. США

9 – 14 вересня

Нью-Йорк. США

Лондон. Англія

16 – 20 вересня

Лондон. Англія

Мілан. Італія

20 – 26 вересня

Мілан. Італія
Подробиці з модних показів

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти