Головна Сьогодні

Де можна заробити підлітку

Діти можуть розносити листи, вигулювати собак і набирати тексти

Сьогоднімолоде поколінняпрагне швидшеподорослішати істатифінансовонезалежнимвід батьків.Причиниу всіх різні:іноді бажанняпідзаробитивиникаєу підлітка,коливінбачитьновенькумодельтелефонуабогарний одягу вітринімагазину.Абуває,щоранойти працюватипідлітокпростозмушений:грошей,якізаробляютьбатьки,не вистачає навітьнанеобхідне.
"Сьогодні" спробуваларозібратися,з якого вікумаєправопрацюватипідлітоквУкраїні,які умовипраці повиненнадатироботодавецьнеповнолітньому,куди іяк можутьвлаштуватисянароботуучністаршихкласів таучилищ.Крімконсультаційз фахівцями,мипровелиексперимент.Відкрившикількагазеті сайтівзпропозиціямироботивКиєвіта Київськійобласті,"Сегодня"попросилаучня11-гокласуоднієї зстоличнихліцеївОлександраП.допомогтиз'ясувати,чи дотримуютьсявимогиКЗпПприроботі зюнимиспівробітниками.Представляючисьщоразупо-новому,Олександрпокілька разівподзвонивподекількохдесяткамоголошеньіпоговоривз потенційнимироботодавцями.Виявилося,щоодній ті жроботодавціпропонувализовсім різніумовидлялюдини15і 17 років,школяраістудентаіт. Д.Більше того,з'ясувалося,щозахищеністьпідлітківзакономобертається протиних:багато керівниківпросто нехочутьзв'язуватисязспівробітниками,роботаз якимивимагає знаннябагатьохправилінюансів.

ЗА БУКВОЮ ЗАКОНУ

"Основнийдокумент,вякомувизначаютьсяправанеповнолітніх,нормивиробітку,оплатапраці танаданнявідпустки,- цеКодексзаконівпро працюУкраїни(КЗпП),главаVIII",-розповідаєюристВадимРешетняк.

ОБМЕЖЕННЯЗА ВІКОМ.Згідно зі статтею188КЗпП,підлітокбезписьмовогодозволубатьків можепрацюватиз 16 років.Прицьому ті,хтовлаштувавсянароботуу віці16-18років,у своїхправахприрівнюютьсядо повнолітніх.Але у них єособливіпільгивсферіохоронипраці,робочогочасу,відпустокта деяких інших умов(про ціпільгичитайтедалі).

ЯКЩОБАТЬКИЗГОДНІ.Працюватиможуть ідіти, які досягли15років,якщонацезгоденодинз батьків (абоопікунів).Легку роботу,якане шкодитьздоров'ю,можутьвиконуватиі14-річніучнішкілта спеціальнихсередніхзакладів.Але за умови,щоробота незаважає навчанню(наканікулах),атакожє згодаодногоз батьків абоопікуна.

ЮНИЙПРАЦІВНИК: пільги, праваісуворареальність

Зв'язуватисяз Сашею, якому "півроку томустукнуло14",майже ніхто незахотів.Єдинимпозитивнимдосвідомстав дзвінокповакансії,де був потрібенхлопчикдляроздачірекламнихлистівокпривходідо книгарні.Під часрозмовиСашузапитали про йогозовнішнідані (ріст, вагу,відсутностідефектівзовнішності),попросиливислатидвафото-портретнеівповний зріст, іпопередили,щоприйтиназустріч зменеджеромвінповинен збатьками.Із старшокласником15-16роківрозмовлялибільшохоче,аленасторожувалися,колиСашарозпитувавпро умовипраціта гарантіївиплат.Успіхомкористувавсятільки17-річнийОлександр,студентпершогокурсукиївськоговузу,якого готовібулиприйнятинароботупісляособистоїзустрічі.Правда,безофіційногопрацевлаштування.

ПРАВИЛАПРИЙОМУНАРОБОТУПОЗАКОНУ.Приймаючинароботупідлітка,роботодавецьповиненукластиз ним трудовийдоговір уписьмовійформі (ст.189КЗпП).Крімтого,передпрацевлаштуваннямюнийпретендентвобов'язковомупорядку повиненпройтимедичнеобстеження(ст.191).

НАПРАКТИЦІ. На жаль,про офіційне оформленняніводному оголошеннімови не йшло.Ні результатимедогляду,ніписьмовогодозволубатьківприноситиз собоювпершийробочийдень (підназвою"хочзавтра")роботодавціне просили.Водиничнихвипадкахвиникало запитання:"Абатьки непроти?Вдаватисяскаржитисяпотім небудуть?",ЯкийОлександрзадовольнявлаконічнимвідповіддю: "Ні!".

ДЕМОЖНАПРАЦЮВАТИПІДЛІТКАМПОЗАКОНУ.Згідност.190і 192КЗпП, особи молодші18років не можутьзалучатисядо важкої праці,працювати зшкідливимиабонебезпечнимиумовамипраці тапідземлею.Забороненазайнятістьвночіінавихідних,атакожпонаднормовазавантаженість.Не допускаютьсяпідліткидо підіймання і переміщенняречейважчевстановленихнорм(прикороткочасній роботіу віці 14років – це5кгдляхлопцяі 2,5кгдлядівчини,в 15років- 12 і6кгвідповідно,в 16років- 14 і7кг,в 17років -16 і8кг).

НАПРАКТИЦІ. У цихмоментахроботодавціопинилисятеж не особливопринциповими.Восновномувсі вакансії- відкур'єрадороздавальникалистівок-пропонуютьпідробітокдівчатаміюнакам15-17роківу вечірнійчаста на вихідних.Впринципі,целогічно,аджеврешту часупідлітокповиненвчитися.Крімтого,фізичносильниххлопціввід16роківбезофіційногооформленнякличуть напостійну аботимчасовуроботу,пропонуючивакансіїпідсобногоробітника аборізноробочого.Основнівимоги-стресостійкість,відповідальність,готовністьдо ненормованого робочогографіку.Припершій телефонній розмовіу хлопцівнамагаютьсяз'ясувати,девониживуть,атакож короткуінформацію про батьків.Найбільш охочеберутьучнів-студентівучилищ,технікумів,вузів,які приїхалидо столиці зневеликихміст ісіл.До речі,воголошенняхпро набіррізноробочих,якправило,немаєжодної інформаціїпро роботодавця,окрім мобільноготелефонута іменіконтактної особи.

ПРАВА.Якщопідлітоквиходить на роботу(крімвипадківз погодинноюоплатою),вінмаєправонакороткийробочийдень,якийбудеоплачуватисяяк повний: 24 години натижденьдозволенопрацюватиособамвід14 до15років,36годин -якщопідліткувід16 до18років(ст.51і 193КЗпП).Крімтого,юнийспівробітникможевзятивідпустку(31день)вбудь-який зручнийдлянього час(ст.195).Аосьзвільнитинеповнолітньогопрацівникапост.198можутьтільки за згодоюрайонної чиміської комісіїз правнеповнолітніх.

ПОКАРАННЯ."Порушенняправил працевлаштуваннянеповнолітніхможерозцінюватисяякгрубе порушеннятрудовогозаконодавства,-кажеВадимРешетняк.-Втакому разі, заст.172КримінальногокодексуУкраїни,посадоваособа (роботодавець)можезалучатисядо кримінальноївідповідальності(штраф,виправніроботи, позбавленняправазайматипевні посади,заборонаназаняття певноюдіяльністюдо п'ятироків і навітьарешт).Правда,стосуєтьсявсеце тількитихвипадків,колинеповнолітнійспівробітник,чиїправабулиущемлені,бувоформленийофіційно".Алепрацевлаштовуватиза КЗпПОлександраякразніхтоі незбирався.

КУДИПІТИПРАЦЮВАТИІСКІЛЬКИЗАЦЕПЛАТЯТЬ

Ознайомившисьзпропозиціямищодо працевлаштування,ми склалисписокдоступнихваріантівроботидляшколярівістудентів,яких готовівзяти,незважаючинаюнийвікі відсутністьдосвідуроботи.

ПРОМОУТЕРИ

Цимгордимсловомназиваютьлюдей,що беруть участьврізнихпромо-акціях.

Так, приміром,нароздачілистівокможназаробитивід25грнза годину.Запрогулянкувулицямиміста зплакатомнаспиніможназаробитивсередньому від50грнза годину.Розклеюванняоголошеньназаданій ділянціоплачуєтьсясумоювід50грнза 200штук.

За проведеннясоцопитуваньможутьзапропонувативід100 до200грнзаповнийробочийдень.

Роботодавцідеколипроявляютьособливутурботуіоплачуютьобідисвоїмспівробітникам.Загалом, тойвипадок,колимає сенспошукати- єшансзнайти справдінепоганийпідробіток.

КУР'ЄРИ

Підходящароботадлятих,хто добрезнаємісто.Розвозитиконверти,документи,їжута іншіпередачіпозаданих адресах- справанехитра.Алеможебутинебезпечним:відомо чималовипадків,коликур'єрівграбувалипокупці.Кур'єруможутьплатитиякзакожне доставленийзамовлення(близько20-25грн),такіфіксовануставкувмісяць,незалежновідкількостізамовлень.Всередньомукур'єр,працюючипо 4-5годин надень,можезаробитивід1500 до2000грнвмісяць.

ДИСТРИБ'ЮТОРИКОСМЕТИКИ

Подібнуроботупропонуютьученицямстаршихкласів тастуденткам.Заробітокзалежить тількивід умінняпродавати:можна нічого неотримати,аможнамати стабільнийзаробітоквід1000грнвмісяць.Тутголовне -володітипотрібнимиякостями:бути товариським,вмітипереконливорекламувати те,щопродаєш.

РІЗНОРОБОЧІ

Роботадляхлопців,які готовітрудитисяфізичнонарізних будівельнихоб'єктах(маляр,штукатур, навантаження /вивантаженнясміття).Оплатазалежитьвідродудіяльностіі можеоплачуватисяякзагодину/тиждень/місяць,такізаоб'єктвцілому (наприклад,післяпоклейкишпалервкімнаті зоплатоювід25грнза 1кв.М).

ВИГУЛЮВАННЯ СОБАК

Задвіпрогулянки зсобакоюдрібноїпородигосподаріготові заплатити50грн(як хлопцям,такідівчатам),аоськрупнудовірятьтількихлопцюміцної статури,щоправда,і заплатять100грн.

НАПИСАННЯ РЕФЕРАТІВІКОНТРОЛЬНИХ

Тутзаробітокзалежитьвідунікальностітексту,який винадастесвоєму замовнику,атакожобсягу.Всередньомуза виконанняконтрольноїроботипо одному зшкільнихпредметів можнаотримативід25 до50грн.За написанняреферату-20грнза 1000знаків.

НАБІРНИКТЕКСТУ

Грамотніпідліткиможутьвлаштуватисянароботуоператоромкомп'ютерногонабору.Сторінка,набранапіддиктовкуабопередрукованаз іншого джерела,оцінюєтьсяв 70коп.

РЕПЕТИТОР

Допомагаючиробитидомашні завданняшколяраммолодшихкласів,можназаробитивід30грнза годину.Репетиториз іноземних мовможутьпроситибільше – від50грнна годину (дляпорівняння:професійнівикладачіпросятьвсередньому від100грн).Звичайно,до роботизі своїмчадоммамазтатом,швидше за все,допустятьтількиучня-відмінника.

ПІДЛІТКИГОТОВІНАВСЕ

Багато відомихбізнесменівзізнаються,щопрацювализ ранньогодитинства.Прицьому вонибезсоромузгадують,щоїхня кар'єрапочиналася зпосадикур'єра,вантажникаабопідсобногоробітника.Проте,матисправу зпідліткаминаофіційному рівніроботодавціне хочуть.Дітивважаються,таксказати,несприятливоюкатегорією- їмприписуютьбезвідповідальність, необережність,нестійкупсихікута інше.Крімтого,неповнолітніспівробітникиз усіх боківзахищенізаконом,аце -зайвий головнийбільдляроботодавцівприпершійжеперевірці.Тому найчастішедітей берутьна"чорну"зарплату,не забезпечуючинеобхідні умовироботи.Підліткизаради зайвоїкопійкипогоджуються,проте батькизобов'язаніпопередитисвоїхчадпро можливі труднощіімаксимальноубезпечитиїх.Відеалімамааботатоповинніприйтинаспівбесідудо роботодавцяразомз дитиною.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
Читайте Segodnya.ua у Google News
Джерело: Сьогодні

Новини партнерів

Популярні статті

Новини партнерів

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти