Головна Сьогодні

Фахівці, яких більше немає

Чумаков згубила залізниця, а льодобоїв – холодильники

Науково-технічнийпрогреснесевнаше життястрімкізміниу всіхсферах,втому числі ів професійній.Івпідсумкуремесло,якеще років50-100тому булозвичним,заразсприймаєтьсяякдивовижнеістаєпредметомдослідженьта історичнихрозслідувань.РозібратисявминуломуукраїнськихпрофесійнамдопомоглифахівціНаціональногомузеюісторіїУкраїни:провідний науковийспівробітниквідділу"УкраїнаXIV-початкуХХстоліть",кандидатісторичнихнаукОленаПопельницькогоістаршийнауковийспівробітникОксанаТерещук.

МОГИЛЬНИКИ

Добувачіселітри(вони жмогильники) з'явилисявXIVстолітті,разом зпершоювогнепальноюзброєю,яка булапотрібнабойовійімілітаризованійУкраїні,аточніше-козакам.Однак,щоб "рушниці"стріляли,потрібенпорох-багатокомпонентнаречовина,до складуякого,кріміншого,входилаіселітра.

НА ПОРОХОВІЙ МОГИЛІ.У тічасивстепахнапівдніУкраїнибуло багатостародавніх поховань.Звичайно,тімогиливиглядализовсімінакше,ніжсучасні -ніякиххрестіві надгробків,однікургани.Самевнихзасотніроків шляхомприродниххімічнихреакційі утворюваласяселітра.Про те,як їївиявили,історіязамовчує,аот про те,як їїдобували,відомо.Такзвані"селітреники" або "могильники" йшливкурганністепиірозбивалитамтабір.Могилирозкопували,збагаченуселітроюземлюобробляли(виварювали)у величезнихкотлахітакимчиномдобувалиселітру.Звичайно,інодікрімвибуховоїречовинизнаходилиі кудибільшціннебагатство-цінностіскіфськихцарів, наприклад.Такавахтавважаласянайбільшвдалою,алещасливчикузнайденимдобромдоводилосяділитисязколегами,щоб незалишитисяврозритомукурганівгордійсамоті.

_01_44
_01_44

ЧУМАКИ: ЗОЛОТІРОГИ ВОЛІВ

ЧумакивУкраїні- це непростопрофесія,ацілийпластісторії.Як заразскладають пісніпродалекобійників,такколись іпро їхніх попередників-чумаках,складалибилиниівірші.Правда,спочаткуназвапрофесіїзвучалояк"люди",потім -"солоннікі",адже самесільбулаголовнимтоваром,якийперевозилиз КримувУкраїну.Втім,рибу,глинянівироби,прикраси тазаморськіфруктитакожчастовезлиЧумацький шлях.Звідкивзялася назвачумак, достеменноневідомо.Одназ найцікавішихверсійпоходженняназвипов'язана з...чумою.Зазвичайнакартинахцюнепроханугостюзображуваливчорнихвбраннях,ачумакитежволілиноситичорне: цедопомагаломаскуватиплямивіддьогтю,якимзмазувалисякріпленняіосівозів.

Працячумацькийбувважким,однак іприбутокдававчималий, томучумакичасто булилюдьмизаможними.Доказомцьогослужить і тойфакт,що знаменитіукраїнськімільйонеритамеценатиТерещенкивийшли саме зчумацького середовища.

_02_17
_02_17

СПРАВА ЧЕСТІ.Оскільки роботадалекобійниківнемислимабезавто,такічумакаважко уявитибезвозаівола.Готовийвіз можнабуло купити,аможнабуло зробитиназамовлення.Алеособливоючестюдлячумакавважалосявиготовитисвій візсамому.Робиливони це,використовуючиясень,дуб,грабтасосну-длякожної деталізастосовуваласяокремапорода.Возимоглибутитрьохрізнихрозмірів.Того,якийби заразназвалиXXXL,можна булозанурити1920кгтоварів,авсамиймаленький- 960кг.

ЯКДИТИНА.Першоютурботоючумакабуливоли:віднихзалежалавсяробота.Купитиїх требабуловкінцізими,щоб ранньоювесноювжеможна буловирушатив дорогу.Коженчумакшукаврослих,могутніхволів,адже з їхдопомогою нетількиперевозилитоннитоварів,а йорали.Доглядализаволами,якзадітьми- імили,ісоломоютерли,щобшерстьбулакучерявою.Рогудляблискучистилисклом,аті,хтомігсобі це дозволити,навітьзолотилиїх.Нашиюволамвішалидерев'янідзвіночки.Зазвичайодинвілслуживблизькоп'ятироків,апотім йогомінялинамолодого.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ.Насучаснихдорогахчумаків,звичайно, вже незустрінеш- до початкуXXстоліття їхостаточновитіснилипотяги.До слова,якби заразбула відкритавакансіячумака,тоне факт,що місцеотримав бидосвідченийдалекобійник.Аджечумакне тількизнавдорогу,а й умівсамзробити іполагодитивіз,поводитися зволомізброєю(подорозідоводилосязахищатисявідрозбійників),та ще йдомовлятися зкримськимипостачальниками.

КАТИ: ВІЧНОВМАСЦІ

Посадакатівіснувалащеза часівСтародавньогоЄгипту.Булисвоїкатиінатериторіїнашої країни.Так,вXIVстоліттібагато українськихмістотрималиправона самоврядування-буловведеноМагдебурзькеправо.З'явилисяміськіколегії,функцією яких,в томучислі,була ісудова.Якщо члениколегіївиносилисмертнийвирок,тозапрошуваликата,який іприводивйого у виконаннятим чи іншим способом: найчастішевідрубувавголову,притомулюдямпростого станусокирою,аосьзнатнимпанам-мечем.У кожномувеликомумісті, на кшталтЛьвовачи Києвабув свійкат,адрібніміста немоглидозволити собі утриманнятакогофахівця,тому їхпотребиобслуговувавкатприїжджий.

ПРОФПРИДАТНІСТЬ.Прийнятодумати,щоролькатіввиконувалибездушнідикуни.Але цене так.М'якимхарактеромкатине відрізнялися,але йпопустумахатисокироюне любили.

______1__
______1__

Всі вонибуливисококваліфікованимифахівцями,якіточнознали,наяку точкуопуститисокиру,щобвідрубатиголовуз першого разу,атакожвміловикористовувалибольовіточкипід частортур(нерідкокатівзалучалиідлядізнанняз пристрастю).Длятакої роботипотрібні спеціальнізнання занатомії.Томувкатийшлилюди,якірозбиралисяу влаштуванні людини.Найскладнішимбуло виконувативирокзаінцест,оскількивцьому випадкуналежалоакуратноіграмотновирізатиременізі шкіринаспинілюдини.Зазвичайдлявиконаннятакої роботизапрошувалидосвідченогомайстра.

ПОЗАНАТОВПОМ.Роботакатівоплачуваласявисоко,алеповагивочахобивателяце недодавала.Тому йвиходиликатинароботузавждивмасках,наступниківшукаличастоу своїйжеродиніабопідбиралисередблизьких іперевіренихлюдей.

АЛЬПІНІСТИ З ЙОРШИКОМ

Скороі сучаснадітворазможепотриматисязагудзикнамундирісажотрусаізагадатибажання -представниківцієї майжезабутоїпрофесії сьогодністаєвсебільше.Засловамикиївськогосажотрусаз5-річнимстажемВолодимираКостенко,головнийнавик- вмінняпрацюватинависоті,тому зазвичайчищеннямтрубзаймаютьсяальпіністи.За старих часів дляцієїроботи були потрібніхуденькііспритнічоловіки,бо їмдоводилосябуквальнозалазитивтруби.Зараз фахівцікористуютьсяпалицеюзі сталевимйоржикомнакінці.Прямийдимохідчиститьсязагодину,аось якщо утрубибагатовигинів,можнапровозитисяіпівдня.

london05_1__
london05_1__

ЛІХТАРНИКИ


ВУкраїнідосерединиXVIIIстоліттяпитаннямосвітленнявулицьвтемний час добивладасебе необтяжувала.Аосьв 1781 році(до приїздувКиївцесаревичаПавлаПетровича)всіхпанів,які проживаютьнастоличномуПодолі,зобов'язалипоставитибіля будинкуліхтарі.Подільськібагатіїліхтаріпоставили,однак іпіслявід'їздугосударяїх неприбрали,а,навпаки,ввелиліхтарниймоду.Тепер кожензаможнийкиянинвважавсвоїм обов'язкомпоставитибіля своїх ворітпаругарних,майстерно зробленихліхтарів.З часомліхтарісталиневід'ємноючастиноювулиць,апід їхобслуговуваннявиділялисяспеціальнілюди,названіліхтарниками.Починаючиз ранньоговечора і допізньоїночіходиливониз драбиною,сулієюосвітлювальногоспирту (сумішвинногоспиртузіскипидаром) ісірниками,і дарувалинічнимперехожимсвітло.Щоправда,вліткуівдні повного місяцяліхтарникивідпочивали.Затерешту часукоженліхтарникдоночіповиненбувзапалитиблизько130ліхтарів.

_03_12
_03_12

СПИРТІОЛІЯ.Звичайно,ліхтарникилюбиливипитиі негидувалитим самимосвітлювальнимспиртом,тому часомчастинавулицьтакізалишаласятемною.Середкияннавітьходив жарт,що найкращегорятьліхтаріпередбудинкомгородового,авкінці вулицічасом ізовсім незапалюються.Незабаромліхтарістализаправлятиконопляною олієб;ліхтарникисталименшепити,алеліхтарі непочалияскравішегоріти,бо частинаолії...йшла вкашу.Після цьогобули йгазовіліхтарі,і гасові,алевпідсумкуперемоглиелектричні.Ось чому,починаючиз 1918 року,професіяліхтарникасталастрімкозникати.

ГУМОРИСТНАЛЬОДУ

Нізащо нездогадатисясучасноїгосподині,яка достаєпельменіз морозильника,яких працьі засобівкоштувалаб цязаморозкаще якихосьстороків тому,коли ніхтоне тільки непідозрювавпро існуванняхолодильників,алей не уявляв,щозаморожуватищось можнапрямов будинку.

СЛИЗЬКІЛЮДИ.Однією знайромантичнішихпрофесій,якувминуломустоліттівитіснивпрогрес,булоремеслольодобоя.Всюзимувониз ранку і доночінарічках,озерахі ставкахкололилід,якийпотімпоміщаливспеціальнікамери,девін "доживав" доліта інавітьосені.Втеплу порурокувцікамерискладалирибуім'ясо,охолоджуваливнихнапоїі зберігалиліки.Криголамнасправа булаважкою,анайскладнішимпунктому нійбуло знайтихорошийчистийлід,оскількивбрудномупродуктипсувалися.

_04_06
_04_06

Безміцних напоївнаморозініхто непрацював,і томунамісцізборульодузавжди буловесело:місцероботильодобоївбулолегковпізнатипо шаласу гучноїкомпанії.

ЯКЦЕБУЛО.Завдякидопитливостікиївськихжурналістів,які працювалистороків тому,миможемодізнатисяпро деякі особливостіроботиледобоев.Так,одинз київськихочеркистовписав:"ЗамерзДніпро іпокривсятовстоюкорою.[...]Ближчедо берегазупинивсяобоз.Тамякісьлюдичас відчасупіднімаютьвгорущось важкеіб'ютьїмоб лід.Розбившилід,льодобоївиловлюютькрижинидовгимисачкамиітягнутьбаграмидо саней.Важкозавантаженийобозповільнорухаєтьсяпонабережній,піднімаєтьсяпо Володимирському спускунаХрещатик івливаєтьсявшумкиївськихвулиць".У столиціоднез найкрупнішихльодосховищрозташовувалосянаПечерську,всадибігенералаВишневського,якийпоставляввсерединіXVIIIстоліттядо дворувиноз Угорщини.

ТЕЛЕФОНІСТКИ: ВІЧНИЙШУМ

60-річнажителькаміста БроваринаКиївщиніВалентинаЄременковлаштуваласянателефоннустанціювідразупісляшколиіпропрацювалатам37 років."Роботабула хоч іважка,аледужецікава,-згадуєВалентинаІванівна.- Тоді мипрацювалибезпосередньо забонентамичерезвіконечкозамовлень.З'єднуваливручну: спочаткуядодзвонюваласядотелефоністкивіншому місті,а тавже- доабонента.Іосьуявіть:сидишвгарнітурі,апоруч -десятьтакихже,і всікричать.Адже інодідоводилосядзвонитивглушинуіз жахливоимзв'язком.Абуває,додзвонишся,апоговоритине виходить:нічого нечутно.Мійнареченийвтой часпрацювавнаДалекомуСході,такми знимтількиінтонаціїголосуодин одноговловлювали.Хочанамітоговистачало".

ТАРИФИ.Нателефоннихстанціяхпропонувалирізніпослуги:можна булозамовитирозмовунапевнудатуі час,знайтиномерабонентаза адресоюабопрізвищем,запроситидо телефонупевну людину(такепрактикувалося,якщодзвониливвеликіорганізації).Всецедодатковооплачувалося."Необходилосявнашій роботіібезбраку,заякийштрафували.Ним вважалисяпомилкивтарифікації(наприклад,дзвіноквАмерикукоштував12рублів,адівчинапомилковописаламенше або більше),грубість.Іхитрість:телефоністкамоглаприписатисобікільказайвихдзвінків.У кожної знасбувплан -всередньомузабезпечити16 вихіднихдзвінківна годину.За перевиконанняпланудавалипремію,аот занедоробку-штраф",-згадуєВалентина.

_05_07
_05_07

НЕВИДИМІПОДРУГИ.Телефоністками,якправило,працювалижінки.За рокироботиз'являлисяіподругипотусторонутелефонного дроту."Миніколи небачилися,алевскладнихситуаціяхнамагалисяпрацювати самезі своєювіртуальноюзнайомої,-посміхаєтьсяВалентинаІванівна.- Наприклад,требатерміновододзвонитисядо Білорусі.Такявжекричуне "Мінськ,Мінськ!",А "Лідочко,з'єднаймене,будь ласка".І якщо вжепроситьподружка,тоя на плескач перетворюся,апроханнявиконаю".

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
Читайте Segodnya.ua у Google News
Джерело: Сьогодні

Новини партнерів

Популярні статті

Новини партнерів

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти