Головна Сьогодні

Наркомани-біженці позбулися грошей на хліб

"Метадоновим переселенцям" доведеться заробляти на життя

Мине разписалипро програмузамісноїпідтримуючоїтерапії (ЗПТ)дляхворих на наркоманію.Навколонеї чималосуперечок,- чи потрібнонаркоманузамінюватиодиннаркотик,такзванийвуличний(героїн,"ширка" тощо) іншим,підмедичнимнаглядом(застосовуютьвосновномуметадонабобупренорфін,іменованийтакожЕднок).ВУкраїніметадоновапрограма прийнятанарівні держави,врядікраїн,наприклад,вРосії,воназаборонена.Цевідразустворило проблемидлянашихспівгромадян,що опинилисяввключеномуРФКриму.Вонибагато роківбуливцій програмі,і раптововсезавалилося.Щобнадатицимлюдямпідтримку,Міжнароднийфонд "Відродження"розробивнавеснісвоюпрограму.Вона передбачалапереселенняучасниківЗПТз КримунаматериковуУкраїну,тобто забезпеченняпроїзду,медикаментів,найманняжитла,грошіна харчування,транспортіін.Після початкубойовихдійнасходіУкраїнивпрограмувключилиібіженців-наркоманівз Донецькоїта Луганськоїобластей.Конкретно,кошти йшличерез Міжнароднийальянсз ВІЛ / СНІДувУкраїні,длястислостііменований даліАльянсом.Однаквсецебуло розрахованона4місяці,до 31серпня.З 1 вересняпрограмазгорнута, принаймні,восновному.Десяткилюдей, зокрема,вКиєві,залишилисябезматеріальної підтримки,і як вонибудутьтепервиживати,ніхтоне знає.Експертидопускають інайгірше:що цілюди,не знайшовшироботи(або небажаючипрацювати),можуть збільшитивуличнузлочинністьвстолиці та інших містах,добуваючисобі засобина життя...

Кажеголовлікаркиївської міськоїнаркологічноїлікарні "Соціотерапія"(їй належать4з 5 пунктіввидачіпрепаратувКиєві,які прийнятоназивати"сайтами"),головнийнаркологстолиці ВолодимирЯрий:

-Щобуде далі зцимилюдьми,покинеясно.Хтось,звичайно,розмістивсяу рідні,хтось знайшовроботу,алетакихнебагато.Препаратми покибудемоїм давати,думаю,щойого вистачитьнавсіх,ботой препарат,якиййшов,наприклад,наДонецькі Луганськ,можебутиперерозподілений.Аот зжитломіхарчуванняммиточно незможемодопомогти.Томуми оголосили,щотим,хто неможежитивКиєвіі бажаєповернутисядодому(абовінше місце),миготові забезпечитидетоксикаціювстаціонарі(цепаратижнів, неменше),позбавити відабстиненціїідалі нехайлюдинавлаштовуєтьсяв житті.Покина"детокс"погодилися лишедекілька осіб, деякіроздумуютьі згодніна зменшеннядози,щоб надалі,можливо,вийтиз програми
.

_1___24
_1___24

Ярий."Препаратхвориммидаємо,алезжитломдопомогти неможемо"

"Сегодня" вдалосяпоспілкуватисяі безпосередньоз тиминаркозалежними,якіприбулизадопомогоюдо Києва.Ось щорозповіламешканкаКримуОксана:

-Яприїхала зСімферополя.У програміЗПТ-з 2007 року,обходитисябезнеї неможу.Ранішеприймала ігероїн,івитяжкуз маку,різнінаркотики,дійшла,яккажуть,доручки...Програмадопомогламенівлаштуватиіособисте життя,і роботу,словом,все.Колив 2007році сталаприйматиметадон,як лікування,прийшладо тями і почаласвій невеликийбізнес,працюваланасебе.Налагодилися взаємини зріднею,вийшлазаміж... І нічогоне віщувалобіди,покивКриму непройшовреферендум,післячогопівострівставросійським.АвРФпрограмаЗПТвзагалізаборонена,такщоі в Кримуїїзгорнули.Хоча спочаткукримська владаобіцяла,що програматриватиме щонайменшеще рік ібуде часпідготуватисядо їїскасування, щосьдлясебе вирішити.Але потімвсепереграли,і через тижденьпісляреферендумунамоголосили:останнійтермін видачіпрепарату -20 травня.

Втім,сталимайжещодняз'являтисяемісаривідрізнихросійських громадськихорганізацій,умовляти,мовляв,поїдетенадетоксикацію,апотімвреабілітаційніцентривРосії,цевашшансналагодити життявзагалібезнаркотиків.Хочами цього непредставляли,адже життятільки йналагодилосязавдякиЗПТ.ГоворилипроМоскві, Петербурзі,складалиякісьсписки... Алеконкретикине було, якіцілісної,виразноїпрограми,щознами,хворими,інвалідами,робити.Поки жсталирізкознижуватидозу,у людейпочалисяломки.Особистоязавесь часотрималавякості допомогидваразитрамадолі щепаруліків.Алезі здоров'ямставаловсегірше.Кілька людейвсежпогодилисянапереїзддо Росіїнадетоксикацію,але,наскількизнаю,скінчилосявсепогано.Деяківтекли іповернулисядо Криму,деперейшлинавуличнінаркотики,одинхлопчинапомервРФ... Язрозуміла,щотребаїхатинаматериковуУкраїну.Подзвонила на спеціальновідкритугарячулінію,хоча,якщочесно,майже у відчаї,думала,щоі з українськогобокубудутьлише порожніобіцянки.Але меніконкретнопояснили,щоможнапереїхатидо Києва чиДніпропетровська, дедопоможуть ізхарчуванням,і зпроживанням,івпрограмуЗПТвключать.Япогодилася.20 травняостаннійразотрималаметадонвКримуі тут жевиїхаладо Києва.Квитоккупуваласама,алепотім менігрошіповернули.Зустріласязсоцпрацівникомуметро,вінпривів улікарню,девтойжеденьяотрималасвоюдозу.Іжитло(хостел) меніоплатили.Янавітьзателефонувалавсімзнайомимз програмивКримірозповіла,як у Києвіреальнодопомагаютьтаким,як ми,радилатежїхати.Справав тому,що в Кримунампосилено навіювали,що сюдиїхати нівякому разіне можна,тут прямовбиваютьтих,хтоговорить російською,бешкетує"Правийсектор",паспортикримчанрвуть,алюдейкидаютьнавулиці...П'ятеромоїхземляківіз Сімферополяпослідувалимоїй пораді.Всівлаштованів Києві.Житлонамоплачувализ фондупобезналузамісяць,ана харчування,проїзд тощо.Видавалиготівкоюпаруразна тиждень,виходилоблизько90грнна день.Атепердоведетьсявиживатисамим...Хочаметадонми як і ранішебудемоотримувати.У будь-якомувипадку, спасибі,щонамдалиможливістьтакпрожитицічотиримісяціі якосьадаптуватисявКиєві.Яактивношукаюроботу,правда,якінвалід2-ї групи,не можузайматисяважкою працею.Наприклад,хотілабстатисоцпрацівником,бомаю великийдосвід спілкуванняз хворими,сама черезвсепройшла.Аботелефоністкою...Словом,я невпадаю у відчай,сподіваюся,всескладетьсядобре
.

__-2_1___01
__-2_1___01

Оксана.Вдячназапідтримку,не впадає у відчай,шукаєроботу.

Щеодинбіженецьзі сходуУкраїни,Євген,каже:

-Яприїхавз Донецька,девже5років перебувавнапрограміЗПТ.З тихпірвлаштувавсвоє життя,всебуло добре,поки непочаласявійна.Перебоїзпрепаратомпішлибуквальнозтихднів,коли навесніз'явилисяпершіблокпости,наякихспочаткустоялимісцевіалкаші.Цепояснювалитим,щолише однеохороннеагентствомаєліцензіюна перевезеннянаркотиків,авонивідмовляютьсявозити,тому що машинипіддаються нападубойовиків.Потім,правда,одинраззавезлипартіюметадонунавертольоті,покище не бувзайнятийаеропорт.Інацьомувсе,натійпоставціі живезаразДонецьк.Кажуть,вистачить докінця вересня,бобагатохворихвсежпоїхали.Як далі,ніхтоне знає...

Такот,намвідразу різкознизилидозу(азнижуватиїї треба,якщопацієнтзгоден іє згодалікаря,поступово).Яособистопочинав з45мг,піднявбулодо 160,алепотім вирішивкинутинаркотикивзагалі.Зараз у менедоза-35мг.Хочувийтиз програми,тому щозрозумів-задоволення можнаотримувативіднормального життя,а невіднаркотиків.Алепоїхавяз Донецькане тількичерез перебоїзпрепаратом.Справав тому,що на програмуЗПТходять різнілюди,середнихбули іприхильникиДНР.Сталорозвиватисядоносительствопротих,хто протиДНР,яякраздо такихставлюся.Колиязрозумів,щозаінакодумствомені загрожуєреальнанебезпека,яі поїхав.Спочаткумахнувдо Дніпропетровська,алепотімявирішив,що в столицібільше шансівзнайтипристойнуроботужурналіст),такщоперебравсядо Києва.

Подзвонивпо гарячійлінії,вийшовнасоцпрацівників,тутпоселили,допомогли згрошима.Покиживувхостелі,але,якщознайдуроботу,знімуквартиру.Розумію,що допомогане можетривативічно,тому покизнаходжупідробітку,берусязабудь-яку справу,хочлистівкиклеїтиаборекламуроздавати.Нажиття собівбудь-якомувипадкузароблю,авпрограміЗПТпокизалишаюся,ніхто менене жене.Ужеце -багато, аджемизнаємопросмертях,наприклад,вКриму,де залишилисябезметадону.Абстиненція- це дужесерйозно,можутьорганивідмовлятиі летальний результатне виключений...До 1 вересняотримуваві грошіна життя,хоча розумію,що це можевикликати увашихчитачівнеоднозначнуреакцію.Мовляв,у нассолдатиголодують,а тутгодуютьякихось "сторчків",які приїхали зДНР... Але цядопомога буланеобхідна ідопомоглавлаштуватисявжитті
.

ДЕЯКИМ ПАЦІЄНТАМ ПРОДОВЖАТЬ ОПЛАТУЖИТЛАІДАДУТЬПАЙКИ

Одиніз керівниківпроекту відАльянсуПавлоСкалаповідомив "Сегодня":

З травняпо серпеньдопомогупоцій програміотримали135осіб, приблизнопорівнуз Криму таДонбасу.Напочатоквересня залишилося96осіб, більшістьвКиєві(40)та Дніпропетровську(33).У серпнісума "добових" становилаблизько90грннакожногопацієнтавдень.ДодатковоАльянсомоплачувалисянеобхідні медичніпослугикрімЗПТ(аналізи,діагностика, лікуванняхронічних абогострихзахворювань).Проектзакінчився31 серпня,протечерездбайливогоіцільовоговитрачаннякоштівутвориласяпевнаекономія,яка дозволиланамзвернутися додоноруз клопотаннямпро продовженняпроекту щенамісяць.Врезультатіорієнтовноу 60%учасників проектуз'явиласяможливість отриманнядодаткової підтримкиу вигляді оплатижитла (але,за інформацією "Сегодня",навряд чидовше,ніжнавересень.-Авт.).Видача"добових"з 1 вересняприпинена,алеособливо нужденним(сім'їз дітьми,інваліди)будемовишукувати можливостівидаватипевний набірнеобхідних продуктіву вигляді "сухогопайка".Пацієнтиз населенихпунктівДонбасу,яківжезвільненіукраїнськимивійськами,повертаютьсядодому.У кожному разі,нікомуне відмовляєтьсявпродовженні лікуванняЗПТвтих містах,девонибули прийнятівпроект,закінчиласятількидодаткова підтримка.

ЛІКАР:"НАРКОМАНИПЕРЕХОДЯТЬНА "МЕТАЛ"

Головнийнаркологстолиці ВолодимирЯрийтакожрозповів"Сегодня"про ситуацію зхвориминаркоманієювКиєві,про тенденції таноу-хаувлікуванні:

Офіційнов столицінанаркологічномуобліку перебуваєприблизно10 000 осіб.Але,звичайно,справжні масштабинаркоманіїнабагатобільше.Точнуцифруне знаєніхто,даютьсярізні оцінки- віддесятківдо сотеньтисячнаркоманів.Думаю,близькостатисячнабереться,з урахуванням всіхформодурманення,втому числіпсихостимуляторами(кокаїн,метамфетамін),колизамеддопомогоюне звертаються...Позитивноїдинамікикількостінаркозалежнихпокивстолиці немає,порівняноз минулимироками.Правда,немає ітенденціїдо сезоннихколиваньвцій області,якабулабагато років.Ранішевліткуспостерігавсяякийсьзастій(меншезверталисязадопомогою.-Авт.), пов'язаний ізнаркоринком.Відбулася йоготрансформація,маковасоломкасталаменшдоступна,приблизнополовинанаркозалежнихвживаєкустарніпохідніопію(екстрактмаковоїсоломки), другаполовина -аптечніпрепарати,з якихготуютьзілля,на зразок того,щовпобуті називають"крокодилом" івосновіякого нібитолежитьдезоморфин.Алеце взагаліпитання спірне,ніхто непроводивнаділідосліджень,щобдізнатися-адезоморфінце?Такот, заразі взимку,і вліткуу насповнийстаціонар.Справав тому,щодужеактивізувалосявживанняаптечнихпрепаратів.Раніше їхвживаливосновномудля потенціонування основногонаркотику,тієї ж "ширки",щобпосилитиефект.Сьогоднілюдипростопереходятьна"аптеку",тому щоціпрепаратиі дешевше,і доступніше.Івигадки,щоаптечнийканалдлянаркоманівперекритий,не відповідають дійсності.

Більштого,серед першоїгрупи зараздомінуютьлюди, що вживаютьнавіть не"ширку",авуличнийметадон,якогонаринку з'явилосядужебагато.Причому,за нашою інформацією,це не тойметадон,якийзавозитьсявкраїнудлямедичнихцілей іякий,наприклад,використовуємоми.Цепрепарат,якийсинтезуєтьсятут,вУкраїні,впідпільнихлабораторіях.Процедурадужескладна,але,як бачимо,можлива.Всі складовіцілком доступнінатериторіїнашої країни,їх не требаімпортувати.У цьому зв'язкусправжнійгероїнвживаютьнабагаторідше,адже уметадонувуличногоефект схожий,простоперіодабстиненції(ломки)уметадонуістотнодовше.Людей,які вживаличистийгероїн,мививодимозі стануабстиненціїбезпроблемза10днів.Тих,хтовводивсобівнутрішньовенновуличнийметадон,вивестискладніше,требанабагатобільше часу.Навуличномусленгуцейнаркотикназивають"метал",тому що вінпродаєтьсявдужетвердому,спресованомустані,якприпорошковоїметалургії,кажутьнаркомани,навітьможе датиіскруприспробіроздрібнитидозуплоскогубцями.Алевінрозчинний, томурозлучаєтьсявгарячій воді.Такожнамісціу насвиробляютьсяпсихостимулятори,що користуються великимпопитом:метамфетаміни,первинтину..."Гвинт" і ранішеробилинаркоманисамостійно,алезараз хтосьпоставив справунаширокуногу,йоговиготовляють упідпільнихлабораторіяху великихкількостяхі продаютьготовим.Аметамфетаміни,якщо ранішевосновномувживалиінтерназально(нюхали),тозаразмасовоколютьу вени
.

ПРОГРАМА ЗПТ.У Києві зараз800осіб отримуютьдопомогуза програмоюзамісноїтерапії.Насправдібажаючихнабагато більше,алемифізичнопокине можемозабезпечити всіх,хтохочевпрограму.Та й кількістьпрепарату обмежено.ПрацюютьвКиєвіп'ятьпунктів видачіпрепарату:чотири пункти- у насіодин -вспідцентре5лікарні.Плюсзадва роки мивідкрилипрограму,пілотнудлянашої країни,длявагітнихжінок,хворих на наркоманію.НаГероївСталінградавЦентріперинатальноїмедицинивідкрито такийпункт("сайт"),де майбутніпороділліотримуютьдопомогу,необхіднудлясамихпологів ідлядитини.Справав тому,що якщодитянароджуєтьсяжінкоювстаніабстиненції,тоце дужепоганодляздоров'янемовляти.Багатообурюються,мовляв,яктак,даватиметадон,тобтонаркотик,вагітним.Алеповірте, у такій ситуації цевиправданоздоров'ямматеріі дитини.Інакше будегірше... Більше того,колимамапісляпологівприйматимеметадон(атаквоно ібуває),томалюкзмолокомотримуватименезначнідозипрепарату,щополегшитьйомуабстинентнийсиндром,неминученаступивби,якбимати припинилаприйом ліків.Щоробити,з двохзолдоводитьсявибирати менше...

Якихосьчіткихтермінів,якдовго людинаможебутивпрограміЗПТ,не існує.Є групанашихпацієнтів,приблизночвертьвід усіх,які спочатку,прийшовшивпрограму,бачатьметоюповністювідмовитисявід препарату.Приблизностількиж,навпаки,не збираютьсязмінювати спосіб життя,їх влаштовуєприйомметадону,приякомунемаєпроблемні зправоохоронцями,ні зфінансами,ні зсоціальною адаптацією...Рештачітко невизначилися.Авзагалі,першийнашкабінетвідкривсяв 2004році ібільше 80%пацієнтів, що прийшлинапрограму10років тому,залишаютьсявній.У нихвжитті все гаразд,вонипрацевлаштовані,повернулисявсім'ї,єдино,щопотрібно щодняприходитина"сайт"і прийматидозуметадону,інакше -абстиненція.Є,втім, іншийпрепарат,схожогодії,бупренорфін(інакше -еднок),його можнаприймати черездень.Алетакого,щобзнашої програмилюдина пішланавуличнінаркотики,практично небуває.Причини,ядумаю,зрозумілі.

ПрограмаЗПТвУкраїні-державна.Нашакраїнапрепаратотримує,як технічнугуманітарнудопомогу відГлобальногофонду з боротьбизі СНІДом,туберкульозом тамалярією.Йдеця допомогачерез Міжнароднийальянсз ВІЛ / СНІДувУкраїні.ТобтоАльянсотримуєвідФонду кошти,потімчерез тендеризакуповуєпрепарат,розмитнює,складує,розвозитьпокраїні,аж дотакихточок,якнаша.Ми,наприклад,отримуємопрепаратзі складутрирази натиждень,у нас єсвоя,обладнанаохороною,кімнатадлязберігання.Туту насотримуютьметадон230 осіб,препаратузберігається чимало.Тамстоятьсучаснідатчики,втому числінарух,такщонарядміліціїприїздитьдужешвидко,якщощо

__1___08
__1___08

Ноу-хау.Теперохочі берутьпрепарату виглядісиропу.

НАРКОСИРОП.У настут єноу-хау,вам першомурозповідаю.ВпершевУкраїнікількатижнів томумизапустилиапаратз видачіпацієнтамрідкогометадону(раніше -тількивтаблетках).ПроектоплативАльянс,препаратзастосовуєтьсяіталійський,у формісиропу.ТакожзНовогороку цейпроектнабуде поширеннявіншихточкахКиєвата Дніпропетровська.У чомусуть:дуже точнийі дорогийдозаторз'єднанийзкомп'ютером,вякому зберігаєтьсябазаданихпацієнтів зуже визначенимидозамиметадону.Покиу насвибираєконкретногопацієнтаз базимедсестра,алез зимиплануємозапуститироботувавтоматичномурежимі,за допомогоювідбитківпальцівпацієнтів.Прийшовхворий,притиснувпалецьдо детектора,дозаторвідпустивйомудозу(з точністю досотихміліграма), тойвипиві пішову своїх справах... У ційсистемівжеповністювиключенаможливістьвитокупрепарату,виносуза межіпункту тощо.Вперспективінатакуформуперейдутьвсюди,такце безпечнішеі дешевше,ніжтаблетованийметадон.Покиу нассиропприймають тількиті,хтовисловивтаке побажання.Спочаткутакихбуло30осіб, але заразвже100.

Питаннясобівартостівзагалівперспективіпостанедужегостро.Справав тому,що програмаГлобальногофондупоУкраїнірозрахована лишедо 2016року, і вжез 2015-гопоставкипрепаратувнашукраїнубудутьскорочуватися.Не різко,алевсеж...Такщо,якщоФонддійснопіде зУкраїни,намдоведетьсядумати,якфінансуватипрограму.Що це буде: держбюджет,муніципальнікоштиабо щосьінше?Щобуде знашимипацієнтами?Питанняпокиневирішені
...

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
Читайте Segodnya.ua у Google News
Джерело: Сьогодні

Новини партнерів

Популярні статті

Новини партнерів

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти