Головна Сьогодні

Мемуари майора Прищика: "Натуральне свинство"

"Без цих поросят нам осінню перевірку не здати. Бережи їх, сержанте, як зіницю ока!" – безапеляційно заявив прапорщик

Службавнаряді-справа відповідальна.Особливо якщо ценарядпохозподвір'ю.Авсечому?А тому,що місце цене проста.Длякомандираполкуізамапотилуце місце булопредметомгордості,делегаціякакаяабоперевірказі штабуокругу- всепрямонахоздвір.Об'єкт несекретний,глибокогосподарський,причепитися нідо чого.Ходять,дивляться,милуються.Загосподарством-поляна,нагалявинібаньказшашличком,повітря свіже.Краса,однимсловом.

Оскількигордозваниахоздворомбудівля булазвичайнимсвинарником,прийомнарядузводивсядо перерахункуНаф-Нафівта прибираннямпродуктів їхневигадливоїжиттєдіяльностіздаючимивахтусолдатами.СтаршийнарядусержантНебаба, цінуваввтеперішньому моментісвоювіддаленістьвідначальства,куривізгадувавотчийдім,передавшинеобхідністьзануритисявароматитваринництвавідомомунатуралістубатареї- ВолодіДідку.

Дідокмав перевіритистанінвентарюдля прибираннявсвинарникуіперерахуватитварин.До словасказати,військовісвинібулине схожінасвоїхцивільнихродичів.Головноюїхвідмінністюбуло те,щонезважаючинатурботуістараннякомандування,вонивперто нехотілиростивтовщину.Замістьцього вониросливдовжину.Тим самимускладнюючи завданнядляначальникагоспдворуіполковогозвіробоюза сумісництвом,прапорщикаСтепанаСало,вироститинаказенниххарчах,собівподарунок,повноваговогокабанчика.

Визначивши,щочислосвинейвідповідає необхідному,Дидокдоповівсержанту,щонарядприйнятий -інвентар,звірівнаявностіісправні.Націй мажорнійнотіденьпідійшов до кінця,сонцевеличноселозагоризонт,ісвинарникзануривсявтишу-ніщонавіть нехрюкнуло.

Об'єктпрокинувсяз першимипроменямисонця,все живеподалохрипкийголосізажадаложерти.ПрапорщикСалонавозі,запряженомустароюрудоюкобилою,привізсвоїмвихованцяміз солдатськоїїдальнісніданок.Дідокікомпаніяспритнозаходилисяйогорозливатипо величезнихкаструлях ітягативсвинарник.Живність,штовхаючисьівереском,юрмиласябілякорит,спорожняючиїх знеймовірноюшвидкістю.

Роздавшивсебеззалишку,солдатиДідок,Неєлов,КлемаіДрапсбуквальновалилися знігвідвтоми.Апоросята,стоячиназадніхкопитахівиставившисвоїненаситніп'ятакинадвольєром,вимагали продовженнябанкету.

- Колививженажеретеся,ненаситнеплем'я!-походжаючиміжвольєрами,дивувавсяНебаба.

-Свинявона івАфрицісвиня,товаришусержант,-включивсявдіалогзпоросятамиДідок.Неєлов,КлемаіДрапспочувшимудріслова,схвальнозакивалиголовами.

-МовчиДідок,вивїдальнітакі ж, – провівневеселупаралельсержант.

- ТамназвіромобіліСалопривіздляпідгодівлікартоплюі морквувсяку.Тягнітьїхсюди,-розпорядивсястаршийнаряду.

Появакошикакоренеплодіввполезорувикликалау мешканцівсвинарниканепідробнийінтерес.Чим іскориставсяНебаба.Тримаючиввитягнутій руцінадвольєромкартоплину,вінвирішиввиправитипомилкиеволюціїінавчитисвинейіпоросятпрямоходінню.Чимвикликавстан крайньогозбудженняне тільки ухрюшок,а йв особового складунаряду.Дивлячисьнацедійство,потрібнобуло визнати,щоНебабабувталановитимдресирувальником.Черезякихось півгодинивелика частинапоросятневимушеноілегкопересуваласяпо вольєруназадникногах,отримуючиласощіз щедрихруксержанта.

Навченийдосвідомстроковоїслужбивояканачастуванняне скупився,алевсежодне поросяпроявлялоявнубайдужістьдо подій.Цебулодивно.Небабанавітьподумавкинутивізгоякартоплею,алетутсталосянесподіване.Дідок,вирішивши,повторитиуспіхсержантавдресируванніпарнокопитних,перестаравсязістимулом,ісвиня,демонструючичудовуфізичнуформу,перестрибнулачерезогорожу.Опинившисьна волі,вонапомчаланавихід ізсвинарника.

- Тримай,тримайїї!-ЗакричавНебаба,втратившивсякийінтерес до подійввольєрі.

Нарядвповномускладі,кинувсявпогонюзависловухою.АпрапорщикСалопривиглядісвині, яка кинулася навтьоки,мало невхопив удар.

-Дідок,якщопоросявтече,тизамістьньогоу вольєрсядеш!-кричавна бігуНебаба.

Прапорщику воротарськійпозістоявна воротахгоспдвору,Небабаганявпо дворуДідка,Неєлова,КлеміДрапса,тівсвоючергуганяливолелюбнуй жвавутушу.
ЧерезчвертьгодинибезрезультатнїюгонкиНебабавирішивзмінититактикупереслідування.

- Виганяйтехрюшкупоколу,ати,Дідок, з центрудвору,біжиїйнаперерізіхапайзащо можешщосили,-зробиврозстановкуНебаба.

ВрезультатіДідоквиявивсяверхомна свині,аНеєлов,КлемаіДрапспродовжували переслідування.Алечудовсеж сталося,тваринаспіткнулося,ікупа маланакрилабігунку.

Втомлені ірадісніпереслідувачізаногивіднеслисвинкуввольєр.Небаба, задоволенийрезультатомгонки,стеживзапроцесом,стоячивдверяхсвинарника.

new_image2_31
new_image2_31

-Безцихпоросятнамосіннюперевіркуне здати.Бережиїх,сержанте,як зіницюока!-безапеляційнозаявивпрапорщик,їдучизаобідомвїдальню.

Щоб уникнутиможливихсюрпризівз бокупідлеглих,сержантроздавприбиральнийінвентар,наказавшинавестидообідувсвинарникуідеальнийпорядок.

Повіз зобідомне змусивсебе довгочекати.Покидавшилопатиівила,командавоєнізованихсвинопасівприступиладогодівлі.Віднарядузамежамивійськової частинивсіочікувалипрекрасногопроведення часу,авийшлакаторга.І тількисвинямбуло добре ірадісно.Деякіравнодушношлялисьпо вольєру.Іншілінивоприймалигрязьовіванни.Їх нецікавилиперевірки,ордени тавійськоваслава.Адже,яксправедливозауважив одного разупрапорщикСало:"Свиня- вона іварміїсвиня".Іпомовчавши,додав,батьківськипіднявшипалець:"Авармії,мабуть,особливо!"

Спостерігаючизаживністю, що обідала,Небабаповторнопомітиваномальну поведінкуодного зпоросят.У тойчасяк іншіборолисязамісцепідсонцем,вонопонуропідпиралодерев'янустінкувольєра.

-Аскетякийсьросте.Аможе,образивсянакого?-подумавНебаба,озираючисьпосторонах.

Побаченедивувалоі недавалоспокою.Небабапідкликавдо себеДідка.

-Дивись,солдате,чогоцевінтамстоїть?-вказавсержантпальцемна понурепорося.

- Товаришусержант,свиняяксвиня.Нущоз неї взяти?-не розумівДідок.

- Та ні, щосьтутне те,-наполягавсержант.

-Цетиможешпокутахховатися,асвинятваринарозумна.Вонаколективутримається,- аргументувавНебаба.

- ТягницьогоХрюшусюди,може,вінзахворів?Протягнекопита,як потімнарядздавати?Порося-нелопата.Ввоєнторзіне купиш,-продовжувавНебаба.

Дідокзалізу вольєр,підійшовдо тварини іспробуваввзятийогонаруки,алепоросяне реагував.

-Щотитамкопаєшся?Несийого швидшесюди!-не стримавсяНебаба.

Дідокподививсянасержанта.Особасолдатазображуваластрах,скорботуі здивуванняодночасно.

- Товаришусержант...Вінприбитий,-мало не плачучивиголосивДідок.
ЧерезмитьНебабабувбіляотетеріввіднесподіваногоповоротуподійДідка.Поросябуло мертве,айоготушка,вположенністоячи,булаакуратноприбитадо стінивольєра.Аферарозкрилася,Небабазрозумів,що попереднійнарядобвівйогонавколопальця,передавшийомубездиханноепоросяякживуідієздатнуодиницю.НебабаподививсянаДідка,душасолдатапішла в п'ятивочікуваннісмачногосержантськоголяпаса.

-Нікомуніслова.Тизрозумівмене?-крізьзубивимовивНебаба.Дідокзатрясголовою.

Нарядздавалиоригінально.Із застосуваннямвійськовоїхитрості.Небаба,висловлюючиневдоволенняпрацьовитістюсвоїхпідлеглихнаочаху новогонарядута начальникагоспдвору,затіявгенеральне прибираннясвинарника,всуєтіякого вдалосявидативжесиніючутушкузаживе порося.Ачерездва днів полкубувграндіознийскандал.Врезультаті йогопрапорщикСалоостаточно і безповоротнорозпрощавсяз мрієюпроповноваговогокабанчика,щеміцнішеутвердившисьу думці,що самеварміїсвинстводосягаєповної досконалості.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
Читайте Segodnya.ua у Google News
Джерело: Сьогодні

Новини партнерів

Популярні статті

Новини партнерів

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти