Головна Сьогодні

Київ 1914 року: життя в режимі війни

Пораненим безкоштовно показували фільми, а біженці жили при церквах і монастирях

Стороків тому Київ,як і заразживвійною.Першасвітовапочалася 1 серпня1914післявбивстваавстрійськогоерцгерцогаФранцаФердинандасербськимтерористом,студентомГавриломПринципом.ЦеназавждиперевернулосвітіперетвориломирнийКиєва з містафонтанів ідуховихоркестрівна місто-госпіталь.
Пам'ятнимбув загальниймолебенькияннаСофійськійплощіз нагоди оголошеннявійни,наякийзібралосякількатисячгородян.Всімолилисяза мир,деякістоячинаколінах,жінкиплакали.Всі булиналякані.АвжечерезпарумісяцівКиїв накриєхвиляз 200 тисячбіженцівіпоранених...Вгоспіталіперетворювалисямайжевсі міськіустанови,притулки, лікарніі навітьгімназії.Натакі будівлівивішувалипрапориЧервоногохреста.Вчорашнігімназистизаписувалисядобровольцяминафронт,адівчатканавітьз багатихсімейодягалиодягусестермилосердяі йшлидоглядатизапораненими.

Тодішнявлада немоглавпоратисяні зпотокомпоранених,ні зпотокомбіженцівіз західнихрегіонів Російськоїімперії.Втім,це незаважалочиновникаморганізовувативійськовіпарадиі зпіною уротаговоритипровійськової доблесті.Як і зараззнайшлисядобровольці-волонтери,якіпочалистворюватиблагодійніорганізації тазбираликоштидлябіженців,рятувалипоранених.У госпіталяхкритичноне вистачалосанітарів.Їхзамінилизвичайніслужбовціта студенти,якіне потраплялипідпризов.Такимволонтеромза покликомсерцяставактор іспівакОлександрВертинський.Вінвипадковопотрапивводинз госпіталів,щобдопомогтиперенестипораненого,зробиводнуперев'язку,другу ізалишивсяпригоспіталісанітаром.Під ім'ямБратП'єровінзаписавсявсанітарнийпоїзд,що курсувавдо фронтуі назад.Майжедва рокиВертинськийперев'язувавпоранених,читавїм листивід рідних,співав.Лікуваннямпораненихзайнялисяз волісерця іписьменники-кияниМихайлоБулгаковта КостянтинПаустовський.

_03
_03

У 1914 роцівКиєвіпроживало460 тисячжителів.Багатосімейбоячись,що військовідіїдоберутьсядоКиєва,поспішноевакуювалисявглибРосії.Що залишилисябули неймовірнопатріотичні.Тодішнігазетиписалипро першігерояхвійни,які взяливполонпо 7-8німців,про священиків,яківелизасобоюсолдатівватаку,коливбивалиїхкомандира.Тим часом у Києвіз'являлисясвої герої,якідопомагалипораненим.Біженцівприймали всістоличніхрамиіпритулки,аПокровськиймонастир ставцентромбогоугодногоділакудиприходилижититисячізнедоленихта дітей-сиріт.Нацевитрачалисявеличезні коштиіпожертвуваннягородян."Всехрамипрацювали,службипроводилисясправно.У київськомувійськовомугоспіталіпричащалиісповідувалисолдат,приньомубуласвояцерква.Анапід'їздах до містабулорозгорнутокількапольовихнаметовихмістечок,де діялипункти прийомупораненихі зоникарантину.Колитяжкопораненівмирали, їхховалинаЛук'янівськомукладовищі(тут знайшлиспочиноклегендарнільотчикиПетроНестеровіЄвграфКрутень),анатериторіїЛаврибулипохованікількагенералів",-говорить "Сегодня" києвознавецьВ'ячеславПрокопенко.

_01_13
_01_13

ВІЙНАІ МИР ВМУЗЕЇКИЄВА

14 жовтня оМузеї історіїКиєвавідкриєтьсяунікальнавиставка"1914.Київ.Світ.Війна".Відвідувачізможутьпобачитидва зали- мирнийівійськовий."У першому- мирнийКиїв,з різдвяноюялинкою,зпланаминаНовийрік,- все,чимжило місто.Ав другомузаліпокажемовесьжахвійни.Навиставцібуде багатоспецефектів:антуражкиївського ринку,вокзалу,кінотеатру.Покажемовійськовуформусолдатів-супротивників,плакати,афіші,грошітогочасу,інтер'єриквартиріобстановку,якапанувалавкиївськихшпиталях",-кажекураторвиставкиВ'ячеславПрокопенко.

ТРАМВАЙПОДОРОЖЧАВі ЇЗДИВПО НОЧАХ

Незважаючинавійну,місто продовжуваложити.У Києвіпродовжувалибудуватиканалізацію.З1914по 1916рік їїпроклаливулицямиКеросинною,Печенігівською,Половецькою,Сирецькою,Татарською.Вмісті як і ранішепрацюють всі14фонтанів.Діяв нетакдавновідкритийКиївськийзоопарк,дегравдуховийоркестр.У 1914 роцізоосадвідвідало60 тисяч осіб,втому числіучні київськихшкілта пораненісолдатиз госпіталів,дляякихорганізовувалибезкоштовніекскурсії.Переглянутиможна булоналебедів,орлів,оленів,буйволів,атакожнабілоговедмедя,якийнудивсявклітціз льодом.

_04
_04

ТРАНСПОРТ.Зперебоямипрацювавміськийтрамвай.До початку війнивмісті діяла21трамвайналінія.Черезвійнибагато працівниківдепобули мобілізованінафронт,іробітників невистачало.Машини, коні,возивіддавалисяна потребифронту.Трамваївкритичноне вистачало.І про цетодішнітранспортникиінформувалиміськогоголовуКиєваІполитаДьякова.У Києвійшламобілізація, івагонибулипереповнені,внихцілимиднямиїздилиназбірніпунктиі назад."Відбуваютьсясерйознізаворушення,апереповненнявагонівтрамваядійшло до такоїміри, що нетількизаповнюються всісидячімісцяу вагоніта майданчики,публікависненавагонахз усіх боків,розміщуючисьнасходинках,дугахінавітьнадаху",-рапортуваличиновникивзвітах.Незабаром у Києвібуловведенонічнийрухутрамваїв,оскільки тисячіпасажирівприбувалинакиївськийвокзалвночі,плюсзначну частинувагонівпереобладналипід перевезенняпоранених,анаприклад,за маршрутом№4-"Думськаплоща-Лук'янівка",уздовжтрасибуловідкрито кількагоспіталів.Через бракмісцьза перевезенняпораненихвласникитрамвая,якийбувприватним,просилидоплачувати.У підсумкуМіськадумаприйнялапостановупро збільшеннявартостіпроїздунаоднукопійкувтрамваях,якікоштуваливід5копійок,алеприцьому перевезенняпораненихбулобезкоштовним.Такбулавведена"трамвайнакопійка".Стягуватиїї почализ 5 листопада,аднем раніше,яквиняток,наодиндень,копійчанимзборомобклалиі3-копійчаніквитки,авсюзібранувтойденьсумупередаликомітетовідлязборупожертвуваньна користь нужденних.Протягом наступного рокудопсборпринісвміську скарбницюблизько400тис.рублів.

ЗУСТРІЧАЛИКОМІКІВ іВІДКРИВАЛИШКОЛИ

Розкладкиївськихтеатрівнезважаючинавійну незмінилося,працюваливсі музеї.У місті навітьставилисяпрем'єривтеатріБергоньє,Соловцова(тепертеатрім.ІванаФранка).У 1913 роцінаРіздвовКиївприїхавзгастролямиМаксЛіндер,відомийкінокомік.Київська публіказустрічалайого,яккороля.По всьомуКиївбули йогоафіші.Зберігсянавітьтекстйоготелеграми:"Від усьогосерцявітаюмилихкиян!Сьогоднів5вечораприїдукур'єрським.МаксЛіндер".У Києві тежзнімалисвоє кіноівійськовукінохроніку.З неїгородянидізнавалисяпроновівиди озброєння:танки,трасуючікулі, доти,атакожпро газовіатакиіпротигази,яківидавалибійцям,щобврятуватиїхні життя.У госпіталях,дляпораненихсолдатпоказувалибезкоштовнекіно іорганізовуваликонцерти,збираючикоштинадопомогупораненим.Людямхотілосячогось світлогоіяскравого,так,наприклад,у вересні 1914 рокувМіськомутеатрі(нині НаціональнаопераУкраїни)грали "Гейшу",автеатріхудожніхмініатюр"Кручинина" частинукоштів відвиставпередавалинапоранених.

_05
_05

У Києвіпродовжувалипрацюватишколиіуніверситети.Ніхто невідмінявнавчальногопроцесу.Навпаки,деякіуніверситети,інститутита гімназіївводилигнучкіграфікинавчаннядлястудентів.Навітьстворювалисянові школи,наприклад,художняшколаМурашкобула відкритау воєннийчас.Багато студентів,закінчившизаняття,йшливгоспіталіперев'язуватипоранених,адеякі,додавшисобі2-3 роки,намагалисяпотрапитинафронт.Їх доводилосябуквальнознімати зпоїздівіповертатидо Києва.

"ЗВІРИНА ШКОЛА" ІБЕЗПІДЗЕМКИ

Під час війниактивнопрацювалапропаганда.З одногобокуцим займаласяАнтанта:Росія,Франція,Великобританія,аз іншого -Четвернийсоюз:Німеччина,Австро-Угорщина,Османськаімперія,Болгарія.Обидві сторониплакатаминамагалисядонестипростому народуважливістьцієї війни,і критикувалипротивника."Яскравийприклад такоїпропаганди- "звірячакарта" Європи,наякійпротиборчісторони представленіу виглядізвірів,що роздираютьЄвропуначастини.Російська імперіятутпредставленау виглядіведмедяу шапці-вушанціі зпляшкоюгорілки.Цейплакатпоширювавсявкінці 1914року натериторіїпротивниківРосії.Таких"взаємних"шаржівбулодесятки,алеце тежпам'ять, іяб навітьсказав, витвірмистецтва",-розповідаєВ'ячеславПрокопенко.Дивлячисьнацюкарту,розумієш,наскількимарноюбулавійна,якупережилаУкраїнаі Київ.

_02_03
_02_03

До речі,під час Першоїсвітовоїмайжевсі глобальнібудівництвавКиєві булизаморожені.Хочасамедовійни, та йпісляїї початку,обговорювалося питанняпро будівництвовКиєвіметрополітену.Але війнаврятувалавід знесенняКонтрактовийбудинок(1815-1817гг.)НаПодолі.Найого місціпланували звестивеличезний будинокнавсюплощу.Передпочаткомвійни тутнавітьпочалисяпершібудівельніроботи.Забудовникпланувавпобудуватилівекрилонової будівлі,знестибудинок ідобудуватиновобуд,алезавадилавійна,івід проектувідмовилися,аКонтрактовийбудинокдосі прикрашаєплощу.

ТАЇСІЯ ОЧЕРЕДЬКО: "Добре пам'ятаю війну"

1014676_7220017__
1014676_7220017__

КиянкаТаїсіяПетрівнаОчередькопережилавсі війни,якібулинанашій землізаостанністороків -їйпішов102рік.Бабусящевиходить напрогулянки,ваптеку,магазин,читаєгазети,алепочувшислово"війна",змінюється на обличчі."Янародиласяу Вапнярці(Вінницькаобл.),І могобатька незабралинаПершусвітовулише тому,щовінпрацювавна залізниці,мавбронь.Вінзмігпрогодуватинас,10дітей.Зі своєю сім'єюяпережиланімецькуокупацію,вевакуації.Охі страшнацяштука,війна,не дайбог,щоблюдивоювали.Ядосихпірвсепам'ятаю.Живітьвсімирноілюбітьжиття!",-кажебабуся.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
Читайте Segodnya.ua у Google News
Джерело: Сьогодні

Новини партнерів

Популярні статті

Новини партнерів

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти